Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός, Καλέσματα, Προτάσεις > Romanian NGOs worried about water contamination in Beba Veche village and surrounding areas. *ONG-urile, îngrijorate de contaminarea apei la Beba Veche și în zonele înconjurătoare! ( RO,EN,FR,DE)

Romanian NGOs worried about water contamination in Beba Veche village and surrounding areas. *ONG-urile, îngrijorate de contaminarea apei la Beba Veche și în zonele înconjurătoare! ( RO,EN,FR,DE)

Φεβρουαρίου 24, 2015 Σχολιάστε Go to comments

ONG-urile, îngrijorate de contaminarea apei la Beba Veche și în zonele înconjurătoare

Comunicat de presă

 Ref. Contaminarea apei la Beba Veche și în localitățile înconjurătoare

Pe fondul agravării problemei contaminării apei subterane în Beba Veche, semnalată inițial încă din 2011, când apa a devenit inflamabilă, și ulterior reconfirmată de prezența în apă a unei cantități de arsen cu mult peste limita maximă în zona Beba Veche și în comunele limitrofe, mai multe ONG-uri și grupuri de acțiune din zonă și din țară, au solicitat autorităților, printr-o cerere de informații comună adresată către 11 instituții cu responsabilități în domeniul protecției mediului și sănătății publice, tratarea cu extremă seriozitate a problemei de la Beba Veche.

Astfel, Asociația Neuer Weg, cu sprijinul Asociației Profesioniștilor în Protecția Mediului Înconjurător și Asociația Pro Mediu Timiș, dar și al grupurilor de acțiune civică împotriva fracturării hidraulice de la Beba Veche și de la Dudeștii Vechi, au solicitat autorităților un set complex de documente, prin care autoritățile ar trebui să arate modul în care au gestionat problema apei contaminate de la Beba Veche, care, între timp s-a extins  și la comunele din jur, așa cum se temeau și autoritățile.

De asemenea, având în vedere faptul că problema contaminării apei în zonă nu este una nouă (a se vedea episodul din 2011, când apa a devenit inflamabilă), ONG-urile au solicitat autorităților informații privind modul în care au gestionat problema din 2011, dacă populația a fost anunțată în legătură cu contaminarea, măsurile luate pentru asigurarea apei către populație, măsurile luate pentru identificarea sursei poluării, sancțiunile aplicate companiei Petrom, care are sonde în zonă, precum și măsurile de refacere/decontaminare a apei dispuse.

Același set de întrebări se referă și la episodul de poluare 2014, când, spre deosebire de 2011, sursa poluării este incertă.  Între timp, conform cu mai multe informații, inclusiv de la oficialii firmei NIS Petrol, subsidiara Gazprom, activă în zonă, de-o parte și de alta a graniței româno-sârbe, se pare că în Serbia, foarte aproape de graniță există un câmp de sonde unde se folosește tehnologia fracturării hidraulice de mare volum. Primarul de la Beba Veche consideră sondele din Serbia responsabile de acest episod nou de contaminare a apei. Cert este faptul că autoritățile române au datoria să investigheze cauza și să vină cu un răspuns concret în acest sens.

Fiind vorba de o zonă de graniță, intervine necesitatea cooperării transfrontaliere între autoritățile de ambele părți, statuată și de Tratatul de la Espoo privind impactul de mediu în context transfrontalier, ratificată și de România și de Serbia, lucru semnalat și de scrisoarea ONG-urilor în cauză, care încearcă să vadă și dacă autoritățile române și sârbe au respectat procedura stipulată de convenția Espoo în cazul sondelor amplasate aproape de frontieră.

Întrucât situația este extrem de gravă și ea amenință să se extindă și mai mult, inclusiv peste graniță, ONG-urile doresc să transmită autorităților mesajul îngrijorării profunde. Această investigație este cu atât mai necesară cu cât societatea civilă din zonă și din România, în general, este extrem de îngrijorată de impactul exploatărilor de hidrocarburi, în speță neconvenționale, dar nu numai, pe fondul multiplelor studii științifice care stabilesc legături clare, fără echivoc, între fracturarea hidraulică (exploatările de hidrocarburi) și contaminarea apei.

Aici puteți descărca scrisoarea trimisă de ONG-uri autorităților, buletinul de analiză a apei realizat pentru Consiliul Județean Timiș în septembrie 2014, și buletinul de analize privind contaminarea cu arsen la Dudestii Vechi, realizat de localnici din zonă, în condițiile în care autoritățile au răspuns negativ solicitării de date cu privire la analiza apei în zonă.

De asemenea, având în vedere gravitatea problemei, ONG-urile au considerat necesar să aducă această problemă și la cunoștința Secretariatului General al Guvernului și a Administrației Prezidențiale. ONG-urile sunt dispuse să se folosească de toate mijloacele legale pentru a elucida acest caz și pentru pedepsirea vinovaților, respectiv crearea unui precedent care să responsabilizeze pe operatorii din domeniul forajelor de hidrocarburi.

Îngrijorarea ONG-urilor vine și pe fondul studiilor multiple apărute în ultima perioadă, inclusiv oficiale, care atestă legătura directă între foraje și contaminarea apei. Iata aici un document oficial al Departamentului de Protecția Mediului din statul Pennsylvania, unul din statele cu activitatea de fracturare hidraulică cea mai intensă, prin care sunt inventariate toate cazurile prin care statul a constatat contaminarea apei de către foraje.

Acest document, împreună cu alte documente oficiale apărute în ultima perioadă vin să infirme afirmațiile proponenților fracturării hidraulice, care afirmă, ignorând realitatea, că nu a existat NICI MĂCAR UN SINGUR CAZ DE CONTAMINARE A APEI. 252 de cazuri OFICIALE de contaminare a apei sunt documentate cu lux de amănunte, de către această instituție. După ce o perioadă îndelungată, instituția responsabilă cu protecția mediului din Pennsylvania s-a ferit să aducă adevărul cutremurător la suprafață, presiunea publică din Pennsylvania a dus, până la urmă, la apariția acestor date lipsite de echivoc, care arată foarte clar faptul că fracturarea hidraulică este responsabilă pentru contaminarea apei.

FROM :

http://farafracturare.ro/ong-urile-ingrijorate-de-contaminarea-apei-la-beba-veche-si-in-zonele-inconjuratoare/

*****************************

Romanian NGOs worried about water contamination in Beba Veche village and surrounding areas !

Press Release of the Frack Free Group (EN, FR, DE – short version)

(Romanian Version here)

EN 

The underground water contamination in Beba Veche village in Romania is becoming an aggravating issue, something that has been notified ever since 2011, when the water became flammable, a fact later reconfirmed by the high arsenic concentrations in the water, well above the maximum limit admitted, in the village and surrounding areas. Several local and national NGOs and civil society groups are demanding the authorities to treat this problem with the highest consideration and have requested information to 11 institutions responsible for environmental protection and public health in one single letter, invoking the law transposing the Aarhus convention into the Romanian legislation. 

Therefore, the Neuer Weg Association, supported by the Association of Professionals in the Environment Protection and by the Association Pro Mediu Timis, but also by civic groups groups against fracking in Beba Veche and Dudestii Vechi, have requested from the authorithies a complex set of documents, through which the authorities should present how they have managed the situation of the contaminated water in Beba Veche, that has since extended to the nearby municipalities, as the authorities feared it would happen, according to new water analyses.

Also, considering that the issue of contaminated water  in this area is not a new one (in 2011 water became inflammable), the NGOs have requested information from the authorities regarding the way they managed the water contamination episode in 2011, demanding the Romanian authorities to specify if the population has been warned of the water contamination, if the measures taken to identify the source of pollution. Furthermore, they wanted to know about the the sanctions given to OMV Petrom, the oil and gas operating in the area, as well as the measures to decontaminate the water.

The same set of questions is applicable both to the pollution episode from 2011 and to the one in 2014, which has an uncertain source, as opposed to 2011. Meanwhile, according to several info received even from the officials of NIS Petrol, the Gazprom subsidiary, active in the area, both on the Romanian and Serbian sides of the border, there seems to have in Serbia, very close to the border, a well pad where NIS Serbia  uses the technology of (high volume) hydraulic fracking. The mayor of Beba Veche considers that the wells from Serbia are responsible for the current water contamination. What’s certain is that the Romanian authorities have the obligation to investigate the cause and find a valid answer concerning the source of pollution via scientific methods.

Being a border area, there is a necessity for cross-border cooperation between the authorities, ruled also by the Espoo Convention regarding the environment impact in a cross-border context, signed also by Romania and Serbia. This obligation was also underlined by the letter sent by the aforementioned NGOs, who are asking if the Romanian and Serbian authorities have followed the procedure put forth by the Espoo Convention for oil wells and gas and other prjects potentially impacting the environment located close to the national borders.

Given the seriousness of the situation and the threat of the pollution spreading even across the border, to Serbia and to Hungary (as Beba Veche has a key location in a triplum confinum point, where Romania meets Hungary and Serbia), the NGOs intended to convey a message of deep concern to the local, regional and national authorities. This investigation is even more necessary as the civil society in the area and in Romania is extremely concerned by the impact of the hydrocarbons exploitation, especially the unconventional ones, considering the multiple scientific studies that establish clear connections between fracking and water contamination. The people in the area have been fighting seismic testing in their area for the past more than 2 years.

Attached, you can find the letter sent by the NGOs to the authorities, the water analysis report made for the Timis County Council in September 2014 and the proof of water contamination with arsenic in a further municipality, Dudestii Vechi, ordered by the locals after the authorities have rejected the request regarding water analysis in the area.

Furthermore, the NGOs find it necessary to raise the awareness of the General Secretariat of the Government and  of the Presidential Administration on this issue. The NGOs are willing to use all legal methods to set light in this case and to punish the responsible ones, respectively to create a precedent that will force the operators in oil and gas area to be more careful and responsible and even use the cross-border argument in order to put pressure on the EU to ban fracking.

The concern of the NGOs comes also on the background of multiple recent studies, including official ones, that confirm the direct connection between drilling and water contamination. Here you can download an official document of the Department of Environmental Protection Pennsylvania, one of the states with the most intense fracking activity. The document makes an inventory of all cases where the DEP could clearly establish a link between fracking and water contamination.

This particular document, along with many other recent ones comes to strongly contradict the usual assertion of the fracking proponents, who constantly ignore reality by saying there was not even a single case of water contamination. The document proves that there are 252 water contamination cases officially acknowledged and documented in great detail. After a long period of time through which the Pennsylvania institution responsible with of the environment protection  has avoided to bring the truth into the light, the public pressure in the area has led to the emergence of this outright data, that clearly draw the link between fracking and water contamination.

 

FR

Les ONG inquiètes de la contamination de l’eau à Beba Veche et dans les environs (Roumanie)
Dans le contexte de la contamination de l’eau souterraine dans la ville de Beba Veche et son environnement, situation inquiétante déjà depuis 2011 quand l’eau est devenue inflammable à cause de la présence d’arsenic dans des quantités plus importantes que la limite accepté, plusieurs ONG ont sollicité aux autorités de vérifier les conditions de contamination et de résoudre ce problème.
L’Association « Neuer Weg », avec l’aide de « l’Association des Professionnels de la Protection de l’Environnement », de l’Association « Pro Environnement Timis » et des groupes d’action civiques qui luttent contre la fracturation hydraulique ont sollicité aux autorités des documents qui démontrent comment cette situation a été géré.
En sachant que la situation n’est pas nouvelle (voir l’épisode de 2011 quand l’eau a commencé à prendre feu), les ONG ont aussi sollicité des informations pour savoir ce qu’il a été fait en 2011. Est-ce que la population a été mise-en-garde sur la contamination de l’eau ? Quelles sont les mesures prises pour assurer de l’eau potable à la population et pour l’ identification de la source de la pollution de l’eau ? Quelles sont les sanctions pour le géant du pétrole Petrom qui a déployé des sondes dans la zone? Quelles solutions ont été proposées pour la décontamination de l’eau polluée?
Les mêmes questions portent sur l’épisode de 2014, lorsque contrairement à 2011, la source de pollution est incertaine.

En attendant, selon plusieurs informations, y compris les fonctionnaires de l’entreprise NIS  PETROL, filiale Gazprom active dans la zone des deux côtés de la frontière Roumanie-Serbie, apparemment en Serbie, près de la frontière il y a un champ avec des puits où on utilise pour exploitation la technologie de fracturation hydraulique à haut volume.

Le maire de Beba Veche tient les exploitations en Serbie pour responsables de ce nouvel épisode de contamination

Les autorités roumaines ont la responsabilité de trouver la cause et de résoudre cette problèmatique.

S’agissant d’une zone de frontière, une coopération transfrontalière entre les autorités est nécessaire. La  coopération dans un contexte frontalier est statué dans le traité d’Espoo sur l’impact environnemental et ratifiée par la Roumanie et la Serbie. Ce fait est indiqué également dans la lettre des ONG qui essaient de voir et si les autorités roumaines et serbes ont respecté la procédure prévue par la Convention d’Espoo pour les puits situés près de la frontière.

Comme la situation est extrêmement grave et menace de s’ étendre plus loin, y compris à l’étranger, les ONG souhaitent notifier leur profonde préoccupation. Cette enquête est d’autant plus nécessaire que la société civile en Roumanie et la région en général est extrêmement préoccupée par l’impact de l’exploitation pétrolière non conventionnelle, en prennent connaissance des nombreuses études scientifiques qui établissent des liens clairs et sans équivoque entre la fracturation hydraulique (huile et pétrole) et la contamination de l’eau.

Ici vous pouvez télécharger la lettre envoyée par les ONG aux autorités, le rapport d’analyse de l’eau effectué pour le Conseil régional de Timis en Septembre 2014 et l’analyse sur la contamination de l’arsenic dans le Vieux Dudestii effectué a l’initiative des habitants, tandis que les autorités ont répondu négativement a leur demande concernant la réalisation des analyses des eaux dans la région.

En outre, étant donné la gravité du problème, les ONG ont jugé nécessaire de porter cette question à l’attention du Secrétariat général du gouvernement et de l’administration présidentielle. Les ONG sont prêts à utiliser tous les moyens légaux pour élucider cette affaire et punir les coupables, c’est-à-dire créer un précédent qui permet à responsabiliser les opérateurs pétroliers.

L’inquiétude des ONG est amplifié par les multiples études publiées au cours des dernières années, y compris des études officielles qui démontrent le lien direct entre les forages non conventionnels et la contamination de l’eau. Voici un document officiel du ministère de la protection de l’environnement de Pennsylvanie, un des Etats avec une exploitation la plus intensive du non conventionnels par fracturation hydraulique, document dans lequel sont répertoriés les cas où l’état constate la contamination de l’eau par les forages.

Ce document, ainsi que d’autres documents officiels publiés récemment contredisent les déclarations des promoteurs des exploitations par la fracturation hydraulique, qui affirment qu’il n’y avait pas un seul cas de contamination de l’eau. 252 cas enregistrés de contamination de l’eau sont documentés en détail par l’institution.

Après avoir longtemps évité, l’institution responsable de la protection de l’environnement en Pennsylvanie est obligé finalement sous la pression publique de clarifier ce problème terrifiante, montrant clairement que la fracturation hydraulique est responsable de la contamination de l’eau.

DE

Betreff: Arsenverschmutztes Trinkwasser in Beba Veche, Kreis Timis, Rumänien

Infolge sich häufender Fälle von Grundwasserverschmutzung im Ort Beba Veche, die bereits 2011 beobachtet wurden,  stellten am 16. 02. 2015 die Vereine Neuer Weg, Pro Mediu Timis und der Verein der Umweltfachleute sowie lokale Umweltgruppen aus Rumänien eine umfassende Informationsanfrage an die zuständigen Behörden auf Kreis- und Landesebene.

Den Hintergund stellt eine um das Drei- bis Vierfache, amtlich bestätigte, erhöhte Arsenkonzentration im Trinkwassernetz in Beba Veche und im Nachbarort Dudestii Vechi dar. Es besteht die Vermutung, daß die Verschmutzung auf die Erdöl-/Gasförderung im benachbarten Serbien zurück zu führen ist, wo die Firma Nis Petrol, eine Gazprom-Tochter, in größerem Maßstab Bohrungen durchführt. Arsenverschmutzung im Grundwasser ist nicht zuletzt ein Hinweis auf die mögliche Anwendung der ‘Fracking’-Technologie zur Förderung von Schiefergas, wie auch aus amtlichen Untersuchungen aus den USA hervorgeht (siehe unten).
Wegen möglicher grenzüberschreitender Auswirkungen unterliegt die Bohrtätigkeit im serbisch-rumänisch(-ungarischen) Grenzgebiet außerdem der Espoo-Konvention, zu deren Unterzeichnern auch Rumänien und Serbien gehören. Die Umweltschützer haben die Behörden aufgefordert, ihnen Unterlagen zukommen zu lassen, aus denen hervorgeht, daß öffentliche Anhörungen und eine Informierung der Bürger in den betroffenen Gebieten tatsächlich stattgefunden hat. Bislang hat die Bewohner des Dreiländerecks jedoch niemand über die Vorgänge in der Region in Kenntnis gesetzt – und schon gar nicht über ihre Mitbestimmungsrechte in Umweltangelegenheiten. Die Informationsanfrage der Vereine (in rumänischer Sprache) kann
hier heruntergeladen werden, die Testergebnisse der Wasseruntersuchung in Beba Veche hier und die Testergebnisse der Arsenverschmutzung in Dudestii Vechi hier.

Unter diesem Link können neueste amtliche Ergebnisse zur Wasserverschmutzung in 252 Fällen durch Fracking im US-Staat Pennsylvania eingesehen werden.

ΠΗΓΗ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ :

https://frackoffromania.wordpress.com/2015/02/24/romanian-ngos-worried-about-water-contamination-in-beba-veche-village-and-surrounding-areas/

Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: