Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός, Καλέσματα, Προτάσεις, Πολυμέσα > EZLN : Zapatistas host world festival of resistance and rebellion ! * Οι Ζαπατίστας διοργανώνουν το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αντίστασης και Εξέγερσης κατά του καπιταλισμού ! (En, Gr)

EZLN : Zapatistas host world festival of resistance and rebellion ! * Οι Ζαπατίστας διοργανώνουν το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αντίστασης και Εξέγερσης κατά του καπιταλισμού ! (En, Gr)

Δεκέμβριος 23, 2014 Σχολιάστε Go to comments

Zapatistas host world festival of resistance and rebellion

by Leonidas Oikonomakis on December 21, 2014

This month, the Zapatistas are organizing a major international meeting in Chiapas: the World Festival of Resistance and Rebellion Against Capitalism.

Caracol II, Oventik, Los Altos, Chiapas.

They don’t say “how are you?” Instead, they prefer to ask “what does your heart say?” If you are well, you respond “jun ko’on” (my heart is united). If not, you have to respond that your heart is in pieces (“chkat ko’on“). And you have to be honest.

The verb “to struggle” does not exist in their language. Instead, they use the phrase “to form the word.” If one wants to understand the Zapatista struggle, it is important that first you understand their language.

They are the tsotsiles Zapatistas of the Los Altos region and the Caracol II of Oventik, and they are getting ready to host the first World Festival of Resistance and Rebellion against Capitalism. The festival will take place between December 3 and January 3, and the main  celebration (which will also be the commemoration of the Zapatista rebellion of January 1, 1994) will be hosted here in Oventik on December 31.

“Oventik, lindo Oventik…”

The caracol II of Oventik, the caracol of “Resistance and Rebellion for Humanity” as the Zapatistas call it, lies in the mountainous region of Los Altos. This region is inhabited by indigenous Mayan people — Tsotsiles mostly, but a minority of Tseltales as well. The Oventik caracol is the one closest to the city of San Cristobal de las Casas, which probably also makes it the caracol most visited by the internacionales, the international compas who happen to visit Chiapas.

It is also a caracol that is extremely well organized when it comes to questions of education. Each caracol and each region has its own autonomous system of education, formed by the very people of each zone, from below, according to their own needs and dreams. The Zapatista Rebel Autonomous Education System of National Liberation of the Highlands of Chiapas (SERAZLN, ZACH — Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional, Zona de Los Altos de Chiapas) consists of three autonomous projects:

  • The EPRAZ (Escuelas Primarias Rebeldes Autónomas Zapatistas), the Zapatista Autonomous Primary Schools that now exist in every Zapatista community;
  • The ESRAZ (Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista), the Zapatista Autonomous Secondary School, a boarding school — the only one in Chiapas — that is located inside the Caracol of Oventik;
  • The CELMRAZ (Centro de Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista), the Zapatista Autonomous Center of Spanish and Mayan languages.

The latter center lies inside the caracol, and through its activities generates resources that are necessary for the sustainability of the primary and secondary schools. Here, people from all over the world who share the Zapatista principles of democracy, liberty and justice can come and learn Spanish or Tsotsil, living together with the other Zapatista students and promotores, and exchanging experiences, stories and songs. In other words, the enter is a meeting point of cultural exchange for all the people of the world.

“En este caracol yo de ti me enamoré…”

Participating even for a short while in the Zapatista Rebel Autonomous Education System of the Los Altos region, one cannot fail to notice “a silent revolution” that has been taking place in these lands ever since the Zapatista uprising of 1994: that of the emancipation of the women.

Here, the compañeras study, work and share all the responsibilities with the compañeros — ranging from cooking to participating in the Good Governance Councils. In addition, the compañeras also live and study in the secondary boarding school, away from their families, sometimes many kilometers away from their communities, and for a long time.

They live together, study together, watch movies in the legendary Cine Pirata, and sometimes even sing together, sharing their music and culture with the international alumni of CELMRAZ. All this in a land where women would in the past be “exchanged” for cows in wedding arrangements, or where women were not allowed to choose their partners — they were chosen for them by their male family members.

A few years ago, a Basque friend who had been in these lands back in 1996, two years after the rebellion, told me that what struck him back then was the position of women in the society. He recounted that women, Zapatista women even, used to walk a hundred meters behind their husbands, and when the men would stop to talk to somebody, the women also had to stop and wait — carefully maintaining their distance.

Twenty years later, when he returned, the thing that surprised him most was the women did not only work with the men, as equals at all levels, but also that they would now openly ask him to dance together in local concerts. He would probably have danced to the tunes of Otros Amores, a Zapatista band named in honor of the LGBTQ communities all over the world, which Zapatismo refers to with the term “other loves.” All the above have been achieved thanks in part to the Zapatista Autonomous Education System.

First World Festival of Resistance and Rebellion Against Capitalism

It’s been a long time since the Zapatistas last organized a major international meeting like this one.

However, at a time when people all over the world — from the squares of Spain and Greece to Zucotti Park, Egypt, Tunisia, Turkey, Mexico and beyond — all turn their gaze towards Chiapas looking for an autonomous, direct democratic and horizontal system of self-governance from below, while the only alternative we are being offered back home is the same old parliamentary democracy, the Zapatistas respond by saying: “come and we’ll find our way together, without leaders and hierarchical structures.”

Maybe at the time when we need them the most, the Zapatistas (together with the National Indigenous Congress) invite the people of the world to Mexico once again — to meet, discuss, organize and decide the way forward towards our own emancipation. Just as the women and men of Chiapas have been doing for the past twenty years.

The programme of the Festival can be found here.

Leonidas Oikonomakis is a PhD researcher in Social Movement Studies at the European University Institute, a rapper with the Greek hip-hop formation Social Waste, and a contributing editor for ROAR Magazine. He is also an alumnus of the Centro de Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista — CELMRAZ.

ΠΗΓΗ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ :

FROM :

http://roarmag.org/2014/12/zapatista-festival-resistance-rebellion/

********************************************************************

Οι Ζαπατίστας φιλοξενούν το παγκόσμιο φεστιβάλ Αντίστασης και Εξέγερσης
Αυτό το μήνα ( Δεκέμβριος 2014) , οι Ζαπατίστας διοργανώνουν μια σημαντική διεθνή συνάντηση στην Τσιάπας: το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αντίστασης και Εξέγερσης κατά του καπιταλισμού.

Caracol II, Oventik, Los Altos, Chiapas.

Δεν λένε «πώς είσαι;» Αντ’ αυτού, προτιμούν να ρωτήσουν «τι λέει η καρδιά σου; «Αν είσαι καλά, θα απαντήσεις «jun ko’on» (η καρδιά μου είναι ενωμένη). Αν όχι, θα πρέπει να απαντήσεις ότι η καρδιά σου είναι κομμάτια («chkat ko’on»). Και θα πρέπει να είσαι ειλικρινής.

Το ρήμα «αγωνίζομαι» δεν υπάρχει στη γλώσσα τους. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιούν τη φράση «σχηματίζω τη λέξη.» Αν κάποιος θέλει να κατανοήσει τον αγώνα των Ζαπατίστας, είναι σημαντικό πρώτα να καταλάβει τη γλώσσα τους.

Αυτοί είναι οι tsotsiles Ζαπατίστας της περιοχής Los Altos και της Caracol II του Oventik, και ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν το πρώτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αντίστασης και Εξέγερσης Ενάντια στον Καπιταλισμό. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 3 Δεκεμβρίου έως και 3 Ιανουαρίου, και η κεντρική εκδήλωση (η οποία θα είναι επίσης η επέτειος της εξέγερσης των Ζαπατίστας την 1η Ιανουαρίου 1994) θα φιλοξενηθεί εδώ στο Oventik στις 31 Δεκεμβρίου.

Η Caracol ΙΙ του Oventik, η Caracol της «Αντίστασης και Εξέγερσης για την Ανθρωπότητα», όπως την αποκαλούν οι Ζαπατίστας , βρίσκεται στην ορεινή περιοχή του Los Altos. Η περιοχή κατοικείται από ιθαγενείς Μάγια – Tsotsiles ως επί το πλείστον, αλλά και από μια μειοψηφία Tseltales. Η Caracol Oventik είναι η πιο κοντινή στην πόλη του Σαν Κριστόμπαλ Ντε Λας Κάσας, και αυτό την καθιστά κατά πάσα πιθανότητα την Caracol που επισκέπτονται οι περισσότεροι από τους inernacionales, ανθρώπους από όλα τα μέρη της γης που τυχαίνει να επισκέπτονται τους Chiapas.

Είναι επίσης μια Caracol που είναι πολύ καλά οργανωμένη, όσον αφορά σε θέματα εκπαίδευσης. Κάθε Caracol και κάθε περιφέρεια έχει το δικό της αυτόνομο σύστημα εκπαίδευσης, που σχηματίζεται από τους ίδιους τους ανθρώπους της κάθε ζώνης, από τα κάτω, σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και όνειρα. Το Ζαπατίστικο Εξεγερμένο Αυτόνομο Εκπαιδευτικό Σύστημα Εθνικής Απελευθέρωσης της Ορεινής Ζώνης των Τσιάπας (SERAZLN, ΖΑCH – Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional, Zona de Los Altos de Chiapas) αποτελείται από τρεις αυτόνομες βαθμίδες:

Η EPRAZ (Escuelas Primarias Rebeldes Autónomas Zapatistas), τα Ζαπατίστικα Αυτόνομα Δημοτικά Σχολεία που υπάρχουν τώρα σε κάθε κοινότητα των Ζαπατίστας

Η ESRAZ (Escuela secundaria Rebelde Autónoma Zapatista), το Ζαπατίστικο Αυτόνομο Γυμνάσιο, ένα οικοτροφείο – το μόνο στην Τσιάπας – που βρίσκεται στην Caracol του Oventik

Η CELMRAZ (Centro de Español y lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista), το Ζαπατίστικο Αυτόνομο Κέντρο Ισπανικών και των γλωσσών των Μάγια.

Το τελευταίο κέντρο βρίσκεται μέσα στην Caracol, και μέσω των δραστηριοτήτων του δημιουργεί πόρους που είναι απαραίτητοι για τη βιωσιμότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εδώ, άνθρωποι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συμμερίζονται τις αρχές των Ζαπατίστας για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη μπορούν να έρθουν να μάθουν ισπανικά ή Tsotsil, ζώντας μαζί με τους άλλους μαθητές Ζαπατίστας και τους promotores (υποστηρικτές), και να ανταλλάξουν εμπειρίες, ιστορίες και τραγούδια. Με άλλα λόγια, το κέντρο είναι ένα σημείο συνάντησης και πολιτισμικής ανταλλαγής για όλους τους ανθρώπους του κόσμου.

“En este caracol yo de ti me enamoré…”
«Σε αυτό το σαλιγκάρι που ερωτεύτηκε …»

Συμμετέχοντας ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα στο Ζαπατίστικο Εξεγερμένο Αυτόνομο Εκπαιδευτικό Σύστημα της περιοχής Los Altos, δεν μπορείς παρά να παρατηρήσεις «μια σιωπηλή επανάσταση» που έχει ήδη λάβει χώρα σε αυτά τα εδάφη από την εποχή της εξέγερσης των Ζαπατίστας το 1994: αυτό της χειραφέτησης των γυναικών.

Εδώ, οι συντρόφισσες σπουδάζουν, εργάζονται και μοιράζονται όλες τις ευθύνες με τους συντρόφους – που κυμαίνονται από το μαγείρεμα μέχρι τη συμμετοχή στα Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, οι συντρόφισσες ζουν και σπουδάζουν στο δευτεροβάθμιο οικοτροφείο, μακριά από τις οικογένειές τους, μερικές φορές πολλά χιλιόμετρα μακριά από τις κοινότητές τους, και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ζουν μαζί, μελετούν μαζί, παρακολουθούν ταινίες στο θρυλικό Cine Pirata, και μερικές φορές τραγουδούν μαζί, μοιράζονται τη μουσική και τον πολιτισμό τους με τους διεθνείς αποφοίτους του CELMRAZ. Όλα αυτά σε έναν τόπο όπου οι γυναίκες στο παρελθόν ανταλλάσσονταν για αγελάδες στις συμφωνίες γάμου, ή όπου οι γυναίκες δεν είχαν τη δυνατότητα να επιλέγουν τους συντρόφους τους – επιλέγονταν για αυτές από τα αρσενικά μέλη της οικογένειάς τους.

Πριν από μερικά χρόνια, ένας Βάσκος φίλος που ήταν σε αυτά τα εδάφη πίσω στο 1996, δύο χρόνια μετά την εξέγερση, μου είπε ότι αυτό που τον εξέπληξε τότε ήταν η θέση των γυναικών στην κοινωνία. Ο ίδιος αφηγήθηκε ότι οι γυναίκες, ακόμα και οι γυναίκες Ζαπατίστας, συνήθιζαν να περπατάνε εκατό μέτρα πίσω από τους συζύγους τους, και όταν οι άνδρες σταματούσαν για να μιλήσουν με κάποιον, οι γυναίκες έπρεπε κι εκείνες να σταματήσουν και να περιμένουν- διατηρώντας προσεκτικά την απόστασή τους.

Είκοσι χρόνια αργότερα, όταν επέστρεψε, αυτό που τον εξέπληξε περισσότερο ήταν ότι οι γυναίκες, όχι μόνο εργάζονται με τους άνδρες, ως ίσοι σε όλα τα επίπεδα, αλλά ότι τώρα θα του ζητούσαν ανοιχτά να χορέψουν μαζί σε τοπικές συναυλίες. Κατά πάσα πιθανότητα θα χόρευε στους ρυθμούς του Otros Amores, μια μπάντα Ζαπατίστας που πήρε το όνομά της προς τιμήν των κοινοτήτων LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered, Questioning)
σε όλο τον κόσμο, στις οποίες οι Ζαπατίστας αναφέρονται με τον όρο «άλλες αγάπες». Όλα τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί εν μέρει χάρη στο Αυτόνομο Εκπαιδευτικό Σύστημα των Ζαπατίστας.

Πρώτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αντίστασης και Εξέγερσης Ενάντια στον Καπιταλισμό

Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι Ζαπατίστας τελευταία διοργάνωσαν μια σημαντική διεθνή συνάντηση σαν αυτή.

Ωστόσο, σε μια εποχή που οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο – από τις πλατείες της Ισπανίας και της Ελλάδας ως το Πάρκο Zucotti (Σ.τ.Μ. το πάρκο που κατέλαβε το κίνημα Occupy Wall Streetστη Νέα Υόρκη το 2011), την Αίγυπτο, την Τυνησία, την Τουρκία, το Μεξικό και πέρα από αυτό – όλοι στρέφουν το βλέμμα τους προς την Τσιάπας ψάχνοντας για ένα αυτόνομο, αμεσοδημοκρατικό και οριζόντιο σύστημα αυτο-διακυβέρνησης (αυτοδιεύθυνσης )από τα κάτω, ενώ η μόνη εναλλακτική λύση που μας προσφέρεται πίσω στις χώρες μας είναι η ίδια παλιά κοινοβουλευτική δημοκρατία, οι Ζαπατίστας αποκρίνονται λέγοντας: «Ελάτε και θα βρούμε το δρόμο μας μαζί, χωρίς ηγέτες και ιεραρχικές δομές»

Ίσως τη στιγμή που τους χρειαζόμαστε περισσότερο, οι Ζαπατίστας (μαζί με το Εθνικό Συνέδριο Αυτόχθονων) να καλούν τους ανθρώπους του κόσμου στο Μεξικό για άλλη μια φορά – να συναντηθούμε, να συζητήσουμε, να οργανωθούμε και να αποφασίσουμε την περαιτέρω πορεία προς τη δική μας χειραφέτηση. Ακριβώς όπως οι γυναίκες και οι άνδρες της Τσιάπας κάνουν τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ μπορείτε να το βρείτε εδώ.
http://roarmag.org/2014/12/zapatista-festival-resistance-rebellion/

ΠΗΓΗ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ :

FROM :

http://roarmag.org/2014/12/zapatista-festival-resistance-rebellion/

*******************************************************************************

Zapatista Army for National Liberation

Mexico

December 19, 2014

To the National Indigenous Congress:

To the National and International Sixth:

Compas:

Greetings to all of you. We are writing to let you know how participant registration is coming along for the First World Festival of Resistance and Rebellion against Capitalism: “Where those above destroy, we below rebuild.”

1. Originary Peoples of Mexico: Representatives from organizations, traditional authorities, and persons from the following native peoples have confirmed their registration:

Yaqui.
Yoreme-mayo.
Guarijío.
Tohono Odham (pápago).
Wixárika (huichol).
Náyeri (cora).
Nahua.
Coca.
Zoque.
Purhépecha.
Ñahñú (otomí).
Totonaco.
Popoluca.
Migrants in the city (purhépecha, mazahua, mayo, tojolabal, nahua).
Ñahtó (otomí).
Mazahua.
Mephá (tlapaneco).
Na savi (mixteco).
Nancue ñomndaa (amuzgo).
Tojolobal.
Tzeltal.
Tzotzil.
Chol.
Maya peninsular.
Zoque (ampeng).
Binnizá (zapoteco).
Chinanteco.
Ñu savi (mixteco).
Afromestizo.
Triqui.
Cuicateco,
Mazateco,
Chatino.
Mixe.
Ikoot.

2. From the Sixth in Mexico: individuals, collectives, groups, and organzations from all 32 federal entities.

3. From the International Sixth: individuals, collectives, groups, and organizations from the following countries:

Mexico.
Argentina.
Australia.
Basque Country.
Belgium
Brazil.
Canada.
Chile.
Columbia.
Denmark.
Ecuador.
England.
France.
Germany.
Greece.
Guatemala.
Honduras.
Iran.
Italy.
Norway.
Russia.
South Korea.
Spanish State.
Switzerland.
Tunisia.
United States.

4. We remind you that the festival inauguration is Sunday, December 21, 2014, in the community of Ñathó San Francisco Xochicuautla, municipality of Lerma, State of Mexico, Mexico, at 2pm.

The sharings will be in San Francisco Xochicuautla and in Amilcingo, municipality of Temoac, Morelos, December 22 and 23, 2014. On December 24, 25, and 26, a Great Cultural Festival will be celebrated in the Federal District in Lienzo Charro, Cabeza de Juárez, Avenida Guelatao #50, Colonia Álvaro Obregón, Delegación Iztapalapa, México, D.F.

The sharings will continue on December 28 and 29 in Monclova, municipality of Candelaria, Campeche, Mexico.

On December 31, 2014 and January 1, 2015, the Fiesta of Anticapitalist Rebellion and Resistance will be in the caracol of Oventik, Chiapas, were we will be honored to receive everyone.[1]

On January 2 and 3, 2015, the plenary session for conclusions, agreements, and declarations will take place at CIDECI, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico.

The closing ceremony for the Festival will be on January 3 at CIDECI in San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexico.

Invited delegates can register by writing to the email address: catedratatajuan@gmail.com.

To participate in the cultural festival, register by writing to: camparticioncultural@gmail.com.

5. The guests of honor—the relatives and compañeros of the students from Ayotzinapa who we all long for in their absence—have let us know that they will be participating. That means all of us will have the opportunity to listen to them.

6. Finally, we want to let you know that our delegates are ready to participate with an attentive and respectful ear. We will attend with our faces uncovered so that we cannot be identified. Or better yet, so that we can be identified as just one among many of our compañeros and compañeroas of the Sixth.

That’s everything.

From the mountains of the Mexican Southeast.

Subcomandante Insurgente Moisés.

Mexico, December 2014.

In the twentieth year of the war against oblivion.

[1] The text uses “todas, todos, todoas” to give a range of possible plural gendered pronouns including male, female, transgender and others.

FROM :

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/12/20/on-the-eve-of-the-festival/

EZLN:Την παραμονή της γιορτής

από rebelian Δεκ. 22, 2014, 6:55 μμ.,

Μεξικό / Ζαπατίστας

Ζαπατιστικός Στρατός για την Εθνική Απελευθέρωση

Μεξικό

19 του Δεκέμβρη, 2014

Προς το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο:

Πρός την Εθνική και Διεθνή Έκτη:

Σύντροφοι:

Χαιρετισμούς σε όλους σας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η καταχώριση συμμετέχων έρχεται μαζί για τον Πρώτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αντίστασης και εξέγερσης ενάντια στον καπιταλισμό: «. Όταν εκείνοι από πάνω καταστρέφουν, εμείς απο κάτω ανοικοδομούμε»

1. Ιθαγενείς Λαοί του Μεξικού: Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων, των παραδοσιακών αρχών, καθώς και πρόσωπα από τους ακόλουθους αυτόχθονες λαούς έχουν επιβεβαιώσει την εγγραφή τους:

Yaqui.

Yoreme-mayo.

Guarijío.

Tohono Odham (pápago).

Wixárika (huichol).

Náyeri (cora).

Nahua.

Coca.

Zoque.

Purhépecha.

Ñahñú (otomí).

Totonaco.

Popoluca.

Migrants in the city (purhépecha, mazahua, mayo, tojolabal, nahua).

Ñahtó (otomí).

Mazahua.

Mephá (tlapaneco).

Na savi (mixteco).

Nancue ñomndaa (amuzgo).

Tojolobal.

Tzeltal.

Tzotzil.

Chol.

Maya peninsular.

Zoque (ampeng).

Binnizá (zapoteco).

Chinanteco.

Ñu savi (mixteco).

Afromestizo.

Triqui.

Cuicateco,

Mazateco,

Chatino.

Mixe.

Ikoot.
2. Από την έκτη στο Μεξικό: άτομα, συλλογικότητες, ομάδες, και οργανώσεις από τις 32 ομοσπονδιακές οντότητες.

3. Από την Διεθνή Έκτη: άτομα, συλλογικότητες, ομάδες και οργανώσεις από τις ακόλουθες χώρες:

Μεξικό.
Αργεντινή.
Αυστραλία.
Χώρα των Βάσκων.
Βέλγιο
Βραζιλία.
Καναδάς.
Χιλή.
Κολούμπια.
Δανία.
Εκουαδόρ.
Αγγλία.
Γαλλία.
Γερμανία.
Ελλάδα.
Γουατεμάλα.
Ονδούρα.
Ιράν.
Ιταλία.
Νορβηγία.
Ρωσία.
Νότια Κορέα.
Ισπανικό κράτος.
Ελβετία.
Τυνησία.
Ηνωμένες Πολιτείες.

4. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα εγκαίνια του φεστιβάλ είναι την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου του 2014, στην κοινότητα του Ñathó San Francisco Xochicuautla, δήμος Lerma, πολιτεία του Μεξικό, Μεξικό, στις 2μμ.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο San Francisco Xochicuautla και Amilcingo, στον δήμο Temoac, Μορέλος, το Δεκέμβριο 22 και 23, το 2014. Στις 24 Δεκεμβρίου, 25, και 26, ένα μεγάλο πολιτιστικό Φεστιβάλ θα εορταστεί στην ομοσπονδιακή περιφέρεια στην Lienzo Charro, Cabeza de Juárez, Avenida Guelatao # 50, Colonia Álvaro Obregón, Delegación Iztapalapa, Μεξικό, DF

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στις 28 και 29 Δεκεμβρίου στην Monclova, δήμος της Candelaria, Καμπέτσε, του Μεξικού.

Στις 31ης Δεκεμβρίου 2014 και 1 Γενάρη 2015, το Φεστιβάλ της Αντικαπιταλιστική εξέγερση και αντίστασης θα είναι στο Caracol της Oventik, Τσιάπας, όπου θα έχουμε την τιμή να υποδεχθούμε οποιονδήποτε θέλει να παρευρεθεί.. [1]

Στις 2 Ιανουαρίου και 3, το 2015, η ολομέλεια της επιτροπής για τα συμπεράσματα, τις συμφωνίες, τις δηλώσεις και θα λάβει χώρα στο CIDECI, Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας, Τσιάπας, Μεξικό.

Η τελετή λήξης του Φεστιβάλ θα είναι στις 3 Ιανουαρίου στο CIDECI στο Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας, Τσιάπας, Μεξικό.

Κληθείς σύνεδροι μπορούν να εγγραφούν γράφοντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: catedratatajuan@gmail.com.

Για να συμμετάσχετε στον πολιτιστικό φεστιβάλ, εγγραφείτε γράφοντας στο: camparticioncultural@gmail.com.

5. Οι επίτιμοι προσκεκλημένοι, οι συγγενείς και οι συντρόφοι των φοιτητών από την Ayotzinapa που όλοι επιθυμούμε την παρουσία τους, ας μας γνωστοποιήσουν αν θα συμμετέχουν. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας θα έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε.

6. Τέλος, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αντιπρόσωποι μας είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν με προσοχή και αμεροληψία. Εμείς θα σαν υποδεχτούμε με τα πρόσωπά μας καλυμμένα έτσι ώστε να μην μπορούμε να αναγνωριστούμε. Ή ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε να μπορούμε να χαρακτηριστούμε ως ένας μόνο μεταξύ πολλών συντρόφων και συντροφισσών της έκτης.

Αυτό είναι όλο.

Από τα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού.

Εξεγερμένος Moisés.

Μεξικό, Δεκέμβριος 2014.

ΠΗΓΕΣ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ :

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/12/20/on-the-eve-of-the-festival/

https://athens.indymedia.org/post/1537530/

 

Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: