Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός, Προτάσεις > “I will escort Nikos Romanos to University” suggests his prison teacher * » Θα συνοδεύω τον Ν. Ρωμανό στο Πανεπιστήμιο» δηλώνει ο δάσκαλός του στην φυλακή ! ( απο το koutipandoras )

“I will escort Nikos Romanos to University” suggests his prison teacher * » Θα συνοδεύω τον Ν. Ρωμανό στο Πανεπιστήμιο» δηλώνει ο δάσκαλός του στην φυλακή ! ( απο το koutipandoras )

Δεκέμβριος 7, 2014 Σχολιάστε Go to comments

“I will escort Nikos Romanos to University” suggests his prison teacher

Romanos’ teacher in Avlona Prison makes a suggestion which leaves everybody speechless: «I will escort him to university»

Peter Damianos, Nikos Romanos’ teacher and Director of the Prison School in Avlona, proposes to escort Nikos himself at his academic courses, promising the rehabilitation of his former student.

Read his full letter:

«Nick was my student at the high school that operates within the Special Juvenile Detention Center in Avlona. We are all watching and counting in agony his days of hunger strike seeking the right to attend the courses at the higher education department in which he gained a place through examinations.

His success, however, has not been completed, since, until now, he has not been granted the required permission to attend the courses of his School along with his fellow students.

Because education is offered in its temples, the schools.

Because education in prisons requires creative incentives to serve as an example for the next students.

Because it is healthy for a society to have young people who are struggling.

Because education is an inalienable right, as it demonstrably helps in the development and fulfilment of the personality and character of man.

And because Nikos Romanos is claiming the above rights at the risk of his life,

I address an open proposal-appeal, exclusively as a teacher, so that he is granted the permit to be physically present to attend his courses and workshops, with my escort. Let the special relationship between the teacher and the student to solve the problem. Let us allow the trust of the teacher to the student and the student’s confidence in his teacher, to guarantee the return of Nikos Romanos to the Judicial Prison of Korydallos. After twenty (20) years in training young people in prison, I can guarantee a «return».

It is a feasible solution, since in the past I have successfully accompanied a pupil of mine with a sentence greater than that of Nick. It is a solution without winners and losers. It is a solution from which we all have much to learn.

Peter Damianos

Director of High School

of the Special Juvenile Detention Center in Avlona. «

FROM :

http://www.koutipandoras.gr/article/128611/o-daskalos-romanoy-stis-fylakes-aylona-proteinei-ki-apostomonei-tha-ton-synodeyo-sto

******************************************************************

«Je vais escorter Nikos Romanos à l’université», suggère son professeur de prison!

L’enseignant de Romanos dans la prison d’Avlona fait une suggestion qui laisse tout le monde sans voix: «Je vais l’escorter à l’université»
Peter Damianos, le professeur de Nikos romanos et directeur de l’École pénitentiaire d’ Avlona, propose d’escorter Nikos lui-même à ses cours universitaires, promettant la réhabilitation de son ancien élève.


Lisez l’article complet de sa lettre:


«Nick était mon élève à l’école secondaire qui fonctionne dans le centre de détention pour mineurs spéciale d’Avlona. Nous regardons tous et comptons l’agonie de ses jours de grève de la faim, cherchant le droit de suivre les cours au département de l’enseignement supérieur dans lequel il a acquis une placer par des examens.
Son succès, cependant, n’est pas terminée, puisque, jusqu’à présent, il ne lui a pas été accordé l’autorisation nécessaire pour assister aux cours de son école avec ses camarades.
Parce que l’éducation est offerte dans ses temples, les écoles.
Parce que l’éducation dans les prisons nécessite des incitations créatives pour servir d’exemple aux prochains étudiants.
Parce que c’est sain pour une société d’avoir des jeunes qui sont aux prises. Parce que l’éducation est un droit inaliénable, car elle contribue à démontrer le développement et l’épanouissement de la personnalité et du caractère de l’Homme.
Et parce que Nikos Romanos réclame les droits ci-dessus, au risque de sa vie, j’adresse un appel/ proposition ouvert, exclusivement en tant qu’enseignant, de sorte qu’il lui soit accordé le permis d’être physiquement présent pour assister à ses cours et ateliers, avec mon escorte. Laissez la relation spéciale entre l’enseignant et l’étudiant à résoudre le problème. Laissons la confiance de l’enseignant à l’élève et la confiance de l’élève dans son professeur, pour garantir le retour de Nikos Romanos à la prison judiciaire de Korydallos. Après vingt (20) ans dans la formation des jeunes en prison, je peux vous garantir un «retour».
C’est une solution possible, puisque, dans le passé, j’en ai accompagné avec succès un de mes élèves d’une peine supérieure à celle de Nick. C’est une solution sans vainqueurs et des perdants. C’est une solution à partir de laquelle nous avons tous beaucoup à apprendre.


Peter Damianos Directeur de l’école secondaire du centre de détention juvénile spéciale Avlona. «

ARTICLE TRADUIT ET REPRODUIT PAR :

http://www.koutipandoras.gr/article/128611/o-daskalos-romanoy-stis-fylakes-aylona-proteinei-ki-apostomonei-tha-ton-synodeyo-sto

************************************************************************************

Πρωτότυπος τίτλος :

{ Ο δάσκαλος Ρωμανού στις Φυλακές Αυλώνα προτείνει κι αποστομώνει: «Θα τον συνοδεύω στο πανεπιστήμιο» }

O δάσκαλος του Νίκου Ρωμανού και διευθυντής του Σχολείου των Φυλακών Αυλώνα, Πέτρος Δαμιανός προτείνει να τον συνοδεύει ο ίδιος στα πανεπιστημιακά του μαθήματα, υποσχόμενος την επιστροφή του πρώην μαθητή του στην κοινωνία.

Διαβάστε όλη την επιστολή του:

«Ο Νίκος ήταν μαθητής μου στο Γυμνάσιο Λύκειο που λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα. Όλοι παρακολουθούμε και μετράμε με αγωνία τις ημέρες απεργίας πείνας του Νίκου Ρωμανού, με αίτημα την φοίτηση του στην ανώτατη σχολή στην οποία εισήχθη.

Η επιτυχία του όμως δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού μέχρι σήμερα δεν του έχει δοθεί η απαιτούμενη άδεια, προκειμένου να παρακολουθεί μαζί με τους συμφοιτητές του τα μαθήματα της Σχολής του.

Επειδή η παιδεία προσφέρεται στους ναούς της, τα σχολεία.

Επειδή η εκπαίδευση στις φυλακές έχει ανάγκη από δημιουργικά κίνητρα, για να λειτουργήσει ως παράδειγμα στους επόμενους μαθητές.

Επειδή είναι υγεία για μια κοινωνία, να διαθέτει νέους οι οποίοι αγωνίζονται.

Επειδή η παιδεία είναι αναφαίρετο δικαίωμα, γιατί αποδεδειγμένα βοηθά στην ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του ανθρώπου.

Και επειδή ο Νίκος Ρωμανός, διεκδικεί με κίνδυνο της ζωής του τα παραπάνω δικαιώματα,

απευθύνω ανοιχτή πρόταση-έκκληση, αποκλειστικά ως δάσκαλος, για να του δοθεί η δυνατότητα με τη φυσική παρουσία του, να παρακολουθεί τα μαθήματα και τα εργαστήρια, με την συνοδεία μου. Ας αφήσουμε την ιδιαίτερη σχέση του δάσκαλου με τον μαθητή του να λύσει το πρόβλημα. Ας επιτρέψουμε την εμπιστοσύνη του δάσκαλου προς τον μαθητή του και την εμπιστοσύνη του μαθητή προς τον δάσκαλο του, να εγγυηθούν την επιστροφή του Νίκου Ρωμανού στη Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού. Μετά από είκοσι (20) χρόνια στην εκπαίδευση νέων στη φυλακή, μπορώ να εγγυηθώ μια »επιστροφή».

Είναι μια λύση εφικτή, γιατί και στο παρελθόν έχω συνοδεύσει επιτυχώς μαθητή μου, με ποινή μεγαλύτερη από αυτή του Νίκου. Είναι μια λύση χωρίς νικητές και ηττημένους. Είναι μια λύση από την οποία όλοι μας έχουμε να μάθουμε πολλά.

Πέτρος Δαμιανός

Διευθυντής του Γυμνασίου-Λυκείου

του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα».
ΠΗΓΗ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ :

http://www.koutipandoras.gr/article/128611/o-daskalos-romanoy-stis-fylakes-aylona-proteinei-ki-apostomonei-tha-ton-synodeyo-sto

************************************************************************

«Il voi escorta pe Nikos Romanos la universitate», sugerează profesorul lui
Nikos Romanos din închisoarea Avlona facând o sugestie care lasă toată lumea fara cuvinte: «Eu îl voi escorta la universitate» spune Peter Damianos, profesorul lui Nikos Romanos si director al Scolii Inchisorii din Avlona se oferă pentru a-l escorta pe Nikos la cursurile sale universitare, promițând reabilitarea fostului sau elev.
Citește tot articolul din scrisoarea sa:
«Nick era elevul meu în liceu, care funcționează în special în centrul de detenție pentru minori Avlona. Noi toți privim si numaram agonia zilelor sale din greva foamei, căutând dreptul de a participa la cursuri în cadrul Departamentului Învățământului Superior în care el a câștigat un loc de examene. Succesul său, cu toate acestea, nu este complet, deoarece până acum nu i-au acordat permisiunea necesară pentru a participa la cursuri la școala cu colegii săi de clasă.
Deoarece educația este oferita în temple și școli.
Pentru că educația în penitenciare necesită stimulente creative pentru a servi ca un exemplu pentru viitorii studenți.
Pentru că este sănătos pentru o societate să aibă tinerii care se luptă.
Deoarece educația este un drept inalienabil, pentru că ajută pentru a demonstra creșterea și dezvoltarea personalității și caracterul omului.
Și pentru că Nikos Romanos solicită drepturile de mai sus, cu riscul vieții sale, fac apelul deschis doar ca un profesor, astfel încât lui să-i fie acordat licența de a fi prezent fizic si de a participa la cursurile și atelierele acestuia, cu escorta mea. Lasati relația specială dintre profesor și elev pentru a rezolva problema. Lasati profesorului de a-i acorda studentului încrederea și încrederea profesorului elevului, pentru a asigura revenirea lui Nikos Romanos în închisoarea Korydallos. După douăzeci (20) de ani în formarea tinerilor în închisoare, eu pot garanta o «reabilitare».
Aceasta este o soluție posibilă, deoarece în trecut, am însoțit cu succes de unul dintre elevii mei cu o pedeapsă mai mare decât cea a lui Nikos. Aceasta este o soluție fără învingători și învinși. Este o soluție din care noi toți avem mult de învățat.

Peter Damianos Director al Liceului pentru minori al centrului special de detenție Avlona. «
Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: