Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός, Καλέσματα, Προτάσεις > CNI and EZLN Demand Freedom for Mario Luna, Yaqui Tribe Spokesperson ! * Ανακοίνωση του EZLN και του CNI για την φυλάκιση του ιθαγενή Mario Luna

CNI and EZLN Demand Freedom for Mario Luna, Yaqui Tribe Spokesperson ! * Ανακοίνωση του EZLN και του CNI για την φυλάκιση του ιθαγενή Mario Luna

Οκτώβριος 2, 2014 Σχολιάστε Go to comments

CNI and EZLN Demand Freedom for Mario Luna, Yaqui Tribe Spokesperson !

September 2014

To the Yaqui Tribe:
To the People of Mexico:
To the National and International Sixth:
To the Governments of Mexico and the World:

“We demand the immediate cancellation of all arrest warrants and fabrication of crimes against members of the Yaqui Tribe, and we condemn the criminalization of their struggle. We say to the bad governments that come from the political parties: the Yaqui River has served as the historical carrier and ancestral continuation of the Yaqui Tribe’s culture and territory. We who make up the National Indigenous Congress reiterate that if you touch any of us, you touch all of us, and we will respond accordingly to any attempt to repress the Yaqui’s dignified struggle or any other struggle.” (Joint communiqué from the CNI-EZLN, July 7, 2013, Caracol of Oventic).

They have not been able to kill our peoples. Like seeds, we continue to grow. They tried to kill us with guns, and when they couldn’t, they tried to kill us with diseases, and again they failed. The powerful have tried many ways to kill off the indigenous.

Today they want to kill us with wind turbines, highways, mines, dams, airports, and narcotrafficking. Above all, today in particular, we feel the pain of the attempt to kill us in Sonora, with aqueducts.

This past Thursday, September 11, people who apparently belong to the Sonora State Attorney General’s office detained our brother Mario Luna, spokesperson for the Yaqui Tribe, falsely accusing him of crimes that they themselves planted.

With this action they intend to imprison the very struggle of the Yaqui Tribe for defending its waters, which, after a long war, were recognized as theirs in 1940 by Lázaro Cárdenas. Since 2010, the money-owners want to again take these waters by way of the Independence Aqueduct, in violation of a resolution emitted by the Supreme Court of Justice of the Nation and violating all of the rights given us by International Conventions on such matters.

It is a joke to say that the Independence Aqueduct is so that the poor have water and progress, as those above say; it is so that the rich can take possession of the water that for centuries has belonged to the Yaquis. Instead of feeding fields and crops, they want to divert the water to large industrial companies in Sonora.

This plunder has been the banner of progress for the bad governments, with State Governor Guillermo Padrés Elías and Supreme Paramilitary Chief Enrique Peña Nieto at the head of the project. Just as the dictator Porfirio Díaz proclaimed the extermination of our peoples in the name of this kind of progress, in particular the extermination of the Yaqui Tribe, we know that the words of Padrés and Peña Nieto are lies. For these megaprojects to exist, we originary peoples must disappear, and once and for all we tell those above that we have no plans to disappear. They detained our brother Mario Luna because he refused to sell out or give in, because he has been a brother in struggle to all of us who want this world to change below and to the left.

We don’t ask anything of the bad governments, and at this moment we want to tell them clearly one thing: our compañero Mario Luna’s freedom does not belong to them and they cannot take it away just like that. We want to make clear that his freedom belongs to him and his people, and that what was taken by force must be returned.

To our compañero Mario we want to say that we have walked together for more than 500 years. His tribe walks the path of struggle; even if the cowardly government sends them as slaves to the other end of the country, the Yaquis return to Vícam, Pótam, Tórim, Bácum, Cocorit, Huiriris, Belem and Rahum, because that is where their blood flows. We want to say that we are Yaquis, even though we might also be Zoques or Mames or Tojolobales or Amuzgos or Nahuas or Zapotecos or Ñahto or we speak any other language, and as the Yaquis that we are we will not let them rob us of our water or our freedom.

We demand Mario Luna’s immediate release, and we demand the cancellation of all arrest warrants and fabrication of crimes against members of the Yaqui tribe. We also demand the freedom of all of our prisoners, in particular our Nahua brothers Juan Carlos Flores Solís and Enedina Rosas Vélez, who were imprisoned by the bad government in April of this year and falsely accused of crimes in order to stop the struggle of the Peoples Front in Defense of Water and Land of Morelos, Puebla, and Tlaxcala, organized against the Integrated Morelos Project.

Mexico, September 2014.

Never Again a Mexico Without us.
For the Holistic Reconstitution of our Peoples.
NATIONAL INDIGENOUS CONGRESS
INDIGENOUS REVOLUTIONARY CLANDESTINE COMMITTEE—GENERAL COMMAND OF THE EZLN

Published onAudio, EZLN
*****************************************************************************************************************
Ζαπατίστας : Ανακοίνωση του EZLN και του CNI για την φυλάκιση του ιθαγενή Mario Luna

Προς την φυλή Yaqui :

Προς τους ανθρώπους του Μεξικού:

Προς την εθνική και διεθνή Έκτη Διακήρυξη της Ζούγκλας Λακαντόνα

Προς τις κυβερνήσεις του Μεξικού και του κόσμου:

“Ζητούμε την άμεση ακύρωση όλων των ενταλμάτων σύλληψης και των κατασκευασμένων κατηγοριών εναντίον των μελών της Φυλής Yaqui Φυλή και καταδικάζουμε την ποινικοποίηση του αγώνα τους. Λέμε στις κακές κυβερνήσεις που προέρχονται από τα πολιτικά κόμματα: ο ποταμός Yaqui έχει υπηρετήσει ως ιστορικός φορέας για την προγονική συνέχιση του πολιτισμού και της επικράτειας της Φυλής Yaqui . Εμείς που απαρτίζουμε το Εθνικό Συνέδριο Αυτοχθόνων επαναλαμβάνουμε, ότι αν αγγίξετε οποιονδήποτε από εμάς, αγγίζετε όλους μας, και εμείς θα σας απαντήσουμε αναλόγως σε κάθε προσπάθεια να καταστείλετε τον αξιοπρεπή αγώνα των Yaqui ή οποιοδήποτε άλλο αγώνα.” Κοινό ανακοινωθέν από το CNI (εθνικό συνέδριο ιθαγενών)- και τον EZLN.

Δεν μπόρεσαν να σκοτώσουν τους λαούς μας. Όπως οι σπόροι, συνεχίζουμε και αυξανόμαστε. Προσπάθησαν να μας σκοτώσουν με τα όπλα, και όταν δεν μπόρεσαν, προσπάθησαν να μας σκοτώσουν με ασθένειες, και πάλι απέτυχαν. Οι ισχυροί έχουν δοκιμάσει πολλούς τρόπους για να σκοτώσουν τους αυτόχθονες.

Σήμερα θέλουν να μας σκοτώσουν με ανεμογεννήτριες, αυτοκινητόδρομους, ορυχεία, φράγματα, αεροδρόμια, ναρκωτικά και τραφίκινγκ. Πάνω απ ‘όλα, σήμερα ιδιαίτερα, νιώθουμε τον πόνο της προσπάθειας να μας σκοτώσουν στην Sonora, με υδραγωγεία.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, άνθρωποι που προφανώς ανήκουν στο γραφείο του κρατικού Γενικού Εισαγγελέα της Sonora, συνέλαβαν τον αδερφό μας Mario Luna, εκπρόσωπο της Φυλής Yaqui, κατηγορώντας τον ψευδώς για εγκλήματα που οι ίδιοι είχαν κατασκευάσει.

Με την ενέργεια αυτή σκοπεύουν να ποινικοποιήσουν τον αγώνα της Φυλής Yaqui για την υπεράσπιση των υδάτων της, τα οποία, μετά από ένα μακρύ πόλεμο, είχαν αναγνωριστεί ως δικά τους το 1940 από τον Lázaro Cárdenas. Από το 2010, οι κατέχοντας τα χρήματα, θέλουν να πάρουν και πάλι τα νερά αυτά μέσω του Ανεξάρτητου Υδραγωγείου, κατά παράβαση του ψηφίσματος που εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Έθνους και κατά παραβίαση όλων των δικαιωμάτων που μας δίνονται από τις διεθνείς συμβάσεις για τα θέματα αυτά.

Είναι αστείο να λέμε, ότι το Ανεξάρτητο Υδραγωγείο σχεδιάζεται, ώστε οι φτωχοί να έχουν νερό και πρόοδο, όπως αναφέρουν οι ιθύνοντες, σχεδιάζεται, έτσι ώστε οι πλούσιοι να πάρουν υπό την κατοχή τους το νερό που για αιώνες ανήκε στην Φυλή Yaquis. Αντί για τα πεδία σίτισης και τις καλλιέργειες, θέλουν να εκτρέψουν το νερό σε μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες στη Sonora.

Αυτή η λεηλασία ήταν το λάβαρο της προόδου για τις κακές κυβερνήσεις, με τον Κυβερνήτη της Πολιτείας Guillermo Padrés Elías και τον Διευθύνοντα των ανώτατων Παραστρατιωτικών, Enrique Peña Nieto επικεφαλής του έργου. Ακριβώς όπως ο δικτάτορας, Porfirio Díaz διακήρυξε την εξόντωση των λαών μας, στο όνομα αυτού του είδους της προόδου, ​​ιδίως την εξόντωση της Φυλής Yaqui, γνωρίζουμε ότι τα λόγια του Padres και του Peña Nieto είναι ψέματα. Για να υπάρξουν αυτά τα τεράστια έργα, εμείς οι ιθαγενείς λαοί πρέπει να εξαφανιστούμε και μια και καλή λέμε σε όλους τους ισχυρούς ιθύνοντες, ότι δεν σχεδιάζουμε να εξαφανιστούμε. Κρατούν τον αδελφό μας Mario Luna, επειδή αρνήθηκε να ξεπουληθεί ή να υποχωρήσει, γιατί έχει υπάρξει αδερφός στον αγώνα όλων μας, όσων θέλουμε αυτός ο κόσμος να αλλάξει από τα κάτω και προς τα αριστερά.

Δεν ζητάμε τίποτα από τις κακές κυβερνήσεις, και αυτή τη στιγμή θέλουμε να τους πούμε ξεκάθαρα ένα πράγμα: η ελευθερία του συντρόφου μας Mario Luna δεν ανήκει σε αυτούς και δεν μπορούν να την πάρουν έτσι απλά. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η ελευθερία του ανήκει σε αυτόν και τους ανθρώπους του, και ότι αυτό που πάρθηκε με τη βία θα πρέπει να επιστραφεί.
Mario Luna

Mario Luna

Στον σύντροφό μας Mario θέλουμε να πούμε, ότι έχουμε περπατήσει μαζί για περισσότερα από 500 χρόνια. Η φυλή του, περπατά την πορεία του αγώνα, ακόμη και αν η δειλή κυβέρνηση τους στέλνει ως σκλάβους στην άλλη άκρη της χώρας, οι Yaquis επιστρέφουν στο Vícam, στο Potam, στο Torim, στο Bácum, στο Cocorit, στο Huiriris, στο Belem και στο Rahum, επειδή εκεί είναι που ρέει το αίμα τους. Θέλουμε να πούμε ότι είμαστε Yaquis, παρόλο που θα μπορούσαμε επίσης να είμαστε Zoques ή Mames ή Tojolobales ή Amuzgos ή Ναχούας ή Zapotecos ή Ñahto (φυλές ιθαγενών) ή να μιλάμε άλλη γλώσσα, και ως Yaquis που είμαστε, δεν θα τους αφήσουμε να μας στερήσουν το νερό μας ή την ελευθερία μας.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του Mario Luna, και ζητούμε την ακύρωση όλων των ενταλμάτων σύλληψης και των κατασκευασμένων κατηγοριών κατά των μελών της φυλής Yaqui. Ζητούμε επίσης την ελευθερία όλων των κρατουμένων μας, ιδίως των αδελφών μας από την φυλή Nahua, Juan Carlos Flores Solís και Enedina Rosas Vélez, οι οποίοι φυλακίστηκαν από την κακή κυβέρνηση τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και ψευδώς κατηγορηθήκαν για εγκλήματα, προκειμένου να σταματήσουν τον αγώνα του Λαϊκού Μετώπου, για την Υπεράσπιση του νερού και της γης των Μορέλος, Puebla, και Tlaxcala, που οργανώθηκε κατά του Ολοκληρωτικού Σχεδίου για την περιοχή των Morelos.

Μεξικό, Σεπτέμβριος του 2014.

Ποτέ Ξανά ένα Μεξικό χωρίς εμάς.

Για την Ολιστική Ανασύσταση των λαών μας.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΘΑΓΕΝΩΝ

Αυτόχθονη Επαναστατική Μυστική Επιτροπή – Γενική Διοίκηση του EZLN

ΠΗΓΕΣ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ :
https://athens.indymedia.org/post/1531931/

http://radiozapatista.org/?p=10664&lang=en#more-10664

(μετάφραση, επιμέλεια Sylvia)

Αναδημοσίευση από : omniatv.com/

Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: