Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός, Καλέσματα, Προτάσεις > EZLN Editorial: Beyond the Sharing * EZLN Editorial: Πέρα από το Μοίρασμα- Το Μοίρασμα είναι κάτι παραπέρα !

EZLN Editorial: Beyond the Sharing * EZLN Editorial: Πέρα από το Μοίρασμα- Το Μοίρασμα είναι κάτι παραπέρα !

Σεπτεμβρίου 28, 2014 Σχολιάστε Go to comments

EZLN Editorial: Beyond the Sharing

SEPTEMBER, 2014

[The] Sharing is something beyond.[i]

Compañeras and compañeros of the Sixth in Mexico and the world.

For us, the exchange was a way to take each others’ hands, to see one another and how we are doing and what we are thinking.

It was a chance to get to know each other, those of us who are below and who are the originary peoples of these lands.

And it wasn’t an exchange for representatives or leaders, but for the [community] bases of our peoples, nations, and tribes who hadn’t had the chance to take each others’ hand and get to know each other and touch each others’ hearts for the last 520 years.

In the Zapatista Caracol La Realidad, our desire to be together, to exchange our words as indigenous men and women, became a reality.

When we speak to each other as [community] bases, not as leaders, we understand each other, we feel that we live in common.

And what allows us to understand each other so quickly is the life that we are living, a bad life, and a life that is no longer only ours but is now also that of poor men and women in the cities.

We talked about how capitalism has us cornered, how and why it has imposed itself on us, and what will happen to us if we continue on as capitalism has dictated.

In 5 days and across the 28 languages spoken among those who gathered, we came to agreement on what our path will be with the exploited people of the city and the countryside.

Our gaze became wide and we agreed that we must unite with people from the cities and countryside. We need to share with the compañeros of the Sixth in Mexico and the world in order to know about their struggles of rebellion and resistance. We want those compañeras and compañeros who are the actual [community] bases to come share with us.

We say the actual community bases from below because they are the ones who know how a new society will be born. They do not come from the political parties, nor the new political parties, nor from politicians and political personalities, who are all servants of capitalism.

Peoples, nation, tribes, poor neighborhoods, poor workers, the exploited of the countryside and the city: these are the people who know how a new world should be, how a new system of governance could work. Why? Because they are the ones who have suffered injustice, poverty, inequality. They have suffered sadness, pain, bitterness, loneliness. They have suffered imprisonment, torture, and disappearance. They have suffered century after century of deceit, discrimination, horrible things, inhuman cruelties, humiliation, dispossession, and displacement. They have suffered centuries of mockery and a life without peace because of those above—the capitalist system. The political parties of the politicians are covered in the mud of that system. Our backs have been used as ladders for politicians to climb to power; we are well-trodden from so much climbing up and down by that mafia.

We talked about many other things; there were hundreds of proposals and we have agreed on the most important one to work on: to return to our peoples, nations, and tribes and multiply and make this first exchange bigger; and to prepare another exchange with the compañeras and compañeros of the national and worldwide Sixth.

Many other things, rich, clear and true, came from this exchange between the community bases of our peoples, nations, and tribes.

In the exchange it was said that there has always been someone else speaking for us, claiming to fight for us, during 520 years of lies and exploitation.

It was said that the struggle of the poor in Mexico in 1810 and 1910 was used by large landowners in order to bring themselves to power, and it is their great grandchildren that are in power today, damaging and destroying our mother earth in this country that we call Mexico.

All of us returned to our homes with strength and dignity, like our compañeros GALEANO [José Luis Solís López] and DAVID [Ruiz Garcia], who will both always be with us. Like all of our compañeros fallen in the struggle.

We returned with new tasks so that we may find a better path for our future.

We have met each other and learned, learned a lot, and there is much more to do to get to know each other as original peoples of this land, as well as nationally and internationally. That is where this path is headed.

We want to struggle together also with those who aren’t indigenous, with the compañeras and compañeros of the Sixth, brothers and sisters of the countryside and the city. We want to struggle together, because no one is going to struggle for us.

So prepare yourselves, compañeras and compañeros, for the World Exchange to be held December 22, 2014, through January 3, 2015.

There in that exchange our wisdom will tell us how our struggle will go forward.

Let it be our bases who run this exchange; let them be the ones who have the floor, who talk and explain our struggles in each place where we live, work, and struggle.

We have seen that it is best that the bases speak. This isn’t what we Zapatistas say; it is what became reality during the exchange in the Caracol of La Realidad. Let the people rule.

Subcomandante Insurgente Moisés

Mexico, August 2014. In the twentieth year of the war against oblivion.

[i] Footnote: “The Sharing” (which might also be translated as “The Exchange”) was the name given to the event held jointly between the EZLN and the National Indigenous Congress from August 6th to 11th of this year. We have decided to use “sharing” or “exchange” interchangeably in this translation in order to create a more readable English language text. The reader should however bear in mind the specificity of the Zapatistas word choice and the difficulty of finding equivalent concepts in English.

 

FROM :

https://dorsetchiapassolidarity.wordpress.com/2014/09/22/ezln-editorial-beyond-the-sharing/

Dorset Chiapas Solidarity

******************************************************************************

EZLN Editorial: Πέρα από το Μοίρασμα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2014

Το Μοίρασμα είναι κάτι παραπέρα . [i]

{{{ [i] Υποσημείωση: «Το Μοίρασμα» (το οποίο θα μπορούσε επίσης να μεταφραστεί ως «Η Ανταλλαγή”) ήταν το όνομα που δόθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από κοινού μεταξύ του EZLN και του Εθνικού Συνεδρίου Αυτοχθόνων από 6 – 11 Αυγ. του τρέχοντος έτους. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «μοίρασμα» ή «ανταλλαγή» εναλλακτικά σε αυτήν τη μετάφραση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο ευανάγνωστο κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Ο αναγνώστης θα πρέπει ωστόσο να έχει κατά νου την ιδιαιτερότητα της επιλογής λέξεων από τους Ζαπατίστας και τη δυσκολία εύρεσης ισοδύναμων εννοιών στα αγγλικά.}}}
Συντρόφισσες και σύντροφοι της έκτης στο Μεξικό και τον κόσμο.

Για μας, η ανταλλαγή ήταν ένας τρόπος για να πιάσουμε ο ένας τα χέρια του άλλου, να δούμε ο ένας τον άλλον και (να δούμε) πώς τα πάμε και τι σκεφτόμαστε.

Ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο, όσοι από εμάς είμαστε από τα κάτω και είμαστε οι πρωταρχικοί λαοί αυτών των εδαφών.

Και δεν ήταν μια ανταλλαγή για τους εκπροσώπους ή τους ηγέτες, αλλά για τις βάσεις [κοινότητες] των λαών μας, των εθνών μας, και των φυλών μας που δεν είχαν την ευκαιρία να πιάσουν ο ένας τα χέρια του άλλου και να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και να αγγίξουν ο ένας του άλλου τις καρδιές για τα τελευταία 520 χρόνια.

Στην Caracol La realidad των Ζαπατίστας, η επιθυμία μας να βρεθούμε μαζί, να ανταλλάξουμε τα λόγια μας ως αυτόχθονες άνδρες και γυναίκες, έγινε πραγματικότητα.

Όταν μιλάμε ο ένας στον άλλο ως βάσεις[κοινότητες] , όχι ως ηγέτες, καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο, έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε από κοινού.

Και αυτό που μας επιτρέπει να κατανοούμε ο ένας τον άλλο τόσο γρήγορα είναι η ζωή που ζούμε, μια κακή ζωή, και μια ζωή που δεν είναι πλέον μόνο δική μας, αλλά τώρα είναι επίσης ίδια με αυτή των φτωχών ανδρών και γυναικών στις πόλεις.

Μιλήσαμε για το πώς ο καπιταλισμός μας έχει στριμώξει, πώς και γιατί μας έχει επιβληθεί , και τι θα μας συμβεί αν συνεχίσουμε όπως ο καπιταλισμός μας υπαγορεύει.

Στις 5 ημέρες και στις 28 γλώσσες που μιλιούνται μεταξύ εκείνων που συγκεντρώθηκαν, ήρθαμε σε συμφωνία σχετικά με το ποια θα είναι η πορεία μας με τους ανθρώπους της πόλης και της υπαίθρου που υφίστανται εκμετάλλευση.

Το βλέμμα μας διευρύνθηκε και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να ενωθούμε με τους ανθρώπους από τις πόλεις και την ύπαιθρο. Πρέπει να μοιραστούμε με τους συντρόφους της έκτης στο Μεξικό και τον κόσμο, προκειμένου να μάθουμε για τους αγώνες τους, της εξέγερσης και της αντίστασης. Θέλουμε αυτές οι συντρόφισσες και σύντροφοι που είναι οι πραγματικές κοινοτικές βάσεις να έρθουν να μοιραστούν μαζί μας.

Λέμε οι πραγματικές βάσεις της κοινότητας από τα κάτω, επειδή είναι αυτοί που ξέρουν πώς θα γεννηθεί μια νέα κοινωνία. Δεν προέρχονται από τα πολιτικά κόμματα, ούτε τα νέα πολιτικά κόμματα, ούτε από τους πολιτικούς και τις πολιτικές προσωπικότητες, οι οποίοι είναι όλοι οι υπηρέτες του καπιταλισμού.

Οι λαοί, τα έθνη, οι φυλές, οι φτωχογειτονιές, οι φτωχοί εργάτες, οι άνθρωποι που γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης στην ύπαιθρο και στις πόλεις: αυτοί είναι οι άνθρωποι που ξέρουν πώς ένας νέος κόσμος θα πρέπει να είναι, πώς ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης θα μπορούσε να λειτουργήσει. Γιατί; Επειδή είναι αυτοί που έχουν υποστεί την αδικία, τη φτώχεια, την ανισότητα. Έχουν υποστεί τη θλίψη, τον πόνο, την πίκρα, τη μοναξιά. Έχουν υποστεί τη φυλάκιση, τα βασανιστήρια και την εξαφάνιση. Έχουν υποστεί αιώνες και αιώνες εξαπάτησης, διακρίσεων, φρικτά πράγματα, απάνθρωπες ωμότητες, ταπεινώσεις, στερήσεις και εκτοπισμούς. Έχουν υποστεί αιώνες κοροϊδίας και μια ζωή χωρίς ειρήνη, εξαιτίας των από πάνω – του καπιταλιστικού συστήματος. Τα πολιτικά κόμματα των πολιτικών καλύπτονται στη λάσπη του εν λόγω συστήματος. Οι πλάτες μας έχουν χρησιμοποιηθεί ως σκάλες για να αναρριχηθούν πολιτικοί στην εξουσία ∙ είμαστε ποδοπατημένοι από το πολύ ανεβοκατέβασμα αυτής της μαφίας στις πλάτες μας.

Μιλήσαμε για πολλά άλλα πράγματα ∙ υπήρχαν εκατοντάδες προτάσεις και συμφωνήσαμε να εργαστούμε πάνω στην πιο σημαντική: να επιστρέψουμε στους λαούς, τα έθνη μας και τις φυλές μας , να πολλαπλασιαστούμε και να κάνουμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή μεγαλύτερη ∙ και να προετοιμάσουμε άλλη μια ανταλλαγή με τις συντρόφισσες και τους συντρόφους της Έκτης σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Πολλά άλλα πράγματα, πλούσια, καθαρά και αληθινά, προέκυψαν από αυτή την ανταλλαγή ανάμεσα στις κοινοτικές βάσεις των λαών, των εθνών μας, και των φυλών.

Κατά την ανταλλαγή ειπώθηκε ότι ανέκαθεν υπήρχε κάποιος άλλος να μιλάει για μας, να ισχυρίζεται ότι αγωνίζεται για μας, μέσα στα 520 χρόνια ψεμάτων και εκμετάλλευσης.

Ειπώθηκε ότι ο αγώνας των φτωχών στο Μεξικό το 1810 και το 1910 χρησιμοποιήθηκε από τους μεγάλους γαιοκτήμονες, προκειμένου να έλθουν οι ίδιοι την εξουσία, και είναι τα δισέγγονά τους που είναι στην εξουσία σήμερα, βλάπτοντας και καταστρέφοντας τη μητέρα γη μας σε αυτή τη χώρα που ονομάζουμε Μεξικό.

Όλοι μας γυρίσαμε στα σπίτια μας με δύναμη και αξιοπρέπεια, όπως οι σύντροφοί μας GALEANO [José Luis Solís López] και DAVID [Ruiz Garcia], οι οποίοι θα είναι, και οι δύο, πάντα μαζί μας. Όπως όλοι οι σύντροφοί μας που έπεσαν στον αγώνα.

Επιστρέψαμε με νέα καθήκοντα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε έναν καλύτερο δρόμο για το μέλλον μας.

Συναντήσαμε ο ένας τον άλλον και μάθαμε, μάθαμε πολλά, και υπάρχουν πολλά περισσότερα να κάνουμε για να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο ως οι αρχικοί λαοί αυτής της γης, καθώς και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εκεί κατευθύνεται αυτό το μονοπάτι.

Θέλουμε να αγωνιστούμε μαζί και με εκείνους που δεν είναι ιθαγενείς, με τις συντρόφισσες και τους συντρόφους της Έκτης, τους αδελφούς και τις αδελφές της υπαίθρου και της πόλης. Θέλουμε να αγωνιστούμε μαζί, γιατί κανείς δεν πρόκειται να αγωνιστεί για εμάς.

Έτσι προετοιμαστείτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, για την Παγκόσμια Ανταλλαγή που θα πραγματοποιηθεί 22 Δεκεμβρίου του 2014, μέχρι τις 3 του Γενάρη του 2015.

Εκεί, σε αυτή την ανταλλαγή, η σοφία μας θα μας πει πώς θα προχωρήσει ο αγώνας μας.

Ας είναι οι βάσεις μας που θα χειριστούν αυτή την ανταλλαγή ∙ ας είναι αυτοί που θα έχουν το λόγο, που θα μιλήσουν και θα εξηγήσουν τους αγώνες μας σε κάθε μέρος που ζούμε, που εργαζόμαστε και αγωνιζόμαστε.

Έχουμε δει ότι είναι καλύτερο να μιλούν οι βάσεις. Αυτό δεν είναι κάτι που λέμε εμείς οι Ζαπατίστας ∙ είναι αυτό που έγινε πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής στο Caracol της La Realidad. Άσε τους ανθρώπους να κυβερνήσουν.

Εξεγερμένος Υποδιοικητής Moisés

Μεξικό, Αύγουστος 2014. Στο εικοστό έτος του πολέμου κατά της λήθης.

ΠΗΓΕΣ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ :

https://dorsetchiapassolidarity.wordpress.com/2014/09/22/ezln-editorial-beyond-the-sharing/

Dorset Chiapas Solidarity
Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: