Αρχική > Ανακοινώσεις, Αναλύσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα - σχολιασμός, Πολυμέσα > VIDEO : «Mircea Vintilescu – Exploatarea gazelor de sist si protectia mediului geologic si hidrogeologic » * //Gazele de sist si prevederile din Legea privind protectia mediului – De ce acordurile privind gazele de sist sunt penale!

VIDEO : «Mircea Vintilescu – Exploatarea gazelor de sist si protectia mediului geologic si hidrogeologic » * //Gazele de sist si prevederile din Legea privind protectia mediului – De ce acordurile privind gazele de sist sunt penale!

Φεβρουαρίου 10, 2014 Σχολιάστε Go to comments

Acesă prezentare a avut loc pe data de 07,02,2014 la Spațiul Platforma, în cadrul evenimentului numit Pânza freatică. O scurtă istorie globală a rezistenței anti-fracking, Domnul profesor Vintilescu intră adânc în problematica fracturării hidraulice, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere legal.

http://www.facebook.com/km0alschimbarii

******************************************************************************************************

Gazele de sist si prevederile din Legea privind protectia mediului – De ce acordurile privind gazele de sist sunt penale!

GAZELE DE ȘIST ȘI PREVEDERILE DIN

LEGEANR. 265 DIN 09-IULIE-2006

PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Forma sintetică la data 27-ian-2014. Acest act afost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologiaActe Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Obiectul prezentei ordonante de urgenta îlconstituie reglementarea protectiei mediului, obiectiv de interes public major,pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltareadurabila a societatii.

9.autorizatie demediu – act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectiamediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionarea unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impactsemnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în functiune;

9.autorizatie demediu – act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectiamediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionarea unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impactsemnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în functiune;

28.emisie -evacuarea directa sau indirecta, din surse punctuale sau difuze, de substante,vibratii, caldura ori de zgomot în aer, apa sau sol;

32.evaluareariscului – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conformlegii, prin care se realizeaza analiza probabilitatii si gravitatiiprincipalelor componente ale impactului asupra mediului si se stabilestenecesitatea masurilor de prevenire, interventie si/sau remediere;

41.mediu -ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul,subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturileatmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii,sistemele naturale în interactiune, cuprinzând elementele enumerate anterior,inclusiv unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiilecare pot influenta bunastarea si sanatatea omului;

52.prejudiciu – o schimbareadversa cuantificabila a unei resurse naturale sau o deteriorare cuantificabilaa functiilor îndeplinite de o resursa naturala în beneficiul altei resursenaturale sau al publicului, care poate sa survina direct sau indirect;

53.proiect -documentatie privind executia lucrarilor de constructii sau alte instalatii oriamenajari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusivcele care implica extragerea resurselor minerale;

Art. 3. -Principiileși elementele strategice ce stau la baza prezentei Legi sunt:

a)principiul integrarii politicii de mediu încelelalte politici sectoriale;

a)

·      principiulprecauției în luarea deciziei;

·      principiul acțiuniipreventive;

·      principiul reținerii poluanților la sursa;

·      principiul «poluatorul plătește»;

·      utilizarea durabilă a resurselor naturale;

·     informareași participarea publicului la luarea deciziilor, precum și accesul la justitieîn probleme de mediu;

Art. 4. – Modalitatile de implementare a principiilorsi a obiectivelor strategice sunt:

Modalitățile de implementare aprincipiilor și a elementelor strategice sunt:

·      adoptarea programelor de dezvoltare, cu respectarea cerințelor politicii demediu;

·      evaluarea impactului asupra mediului în faza inițială a proiectelor cuimpact semnificativ asupra mediului;

·      introducerea și utilizarea pârghiilor și instrumentelor economicestimulative sau coercitive;

·      educarea șiconștientizarea publicului, precum și participarea acestuia în procesul deelaborare și aplicare a deciziilor privind mediul;

Art. 5. – Satul recunoaște oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos și echilibratecologic, garantând în acest scop:

a)   accesul lainformația privind mediul, cu respectarea condițiilor de confidențialitate prevăzutede legislația în vigoare;

b)asocierea în organizatii pentruprotectia mediului;

b)   dreptul de asociere în organizații pentru protecțiamediului;

c)consultarea înprocesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii si legislatiei demediu, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor siprogramelor;

c)   dreptul de a fi consultat în procesul de luare adeciziilor privind dezvoltarea politicii șilegislației de mediu, emiterea actelor dereglementare în domeniu, elaborarea planurilor și programelor;

d)dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizatiilorpentru protectia mediului, autoritatilor administrative si/sau judecatoresti,dupa caz, în probleme de mediu;

d)  dreptul de a se adresa,direct sau prin intermediul organizațiilor pentru protecția mediului,autorităților administrative și/sau judecătorești, după caz, în probleme demediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu;

e)  dreptul la despăgubire pentru prejudiciulsuferit.

Art. 6. – (1). Protecția mediului constituie obligația șiresponsabilitatea autorităților administrației publicecentrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice si juridice.

Art. 7. – (1)Coordonarea,reglementarea si implementarea în domeniul protectiei mediului revinautoritatii publice centrale pentru protectia mediului, Agentiei Nationalepentru Protectia Mediului, agentiilor regionale si judetene pentru protectiamediului, Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», iarcontrolul respectarii masurilor de protectia mediului se realizeaza de catreGarda Nationala de Mediu, precum si de personalul specializat al autoritatilorde protectie a mediului si persoanele împuternicite de autoritatea competenta,conform legislatiei specifice în vigoare.

(1)Coordonarea, reglementarea si implementarea în domeniulprotectiei mediului revin autoritatii publice centrale pentru protectiamediului, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, agentiilor regionale sijudetene pentru protectia mediului, Administratiei Rezervatiei Biosferei «DeltaDunarii».
(la data09-iul-2006 Art. 7, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12.din Legea 265/2006 )

(1). Coordonarea, reglementarea șiimplementarea în domeniul protecției mediului revin autorității publicecentrale pentru protecția mediului, Agenției Naționale pentru ProtecțiaMediului, agențiilor județene pentru protecția mediului, Administrației RezervațieiBiosferei. «Delta Dunarii».

Art. 8. – (1)Autoritatilecompetente pentru protectia mediului conduc procedura de reglementare si emit,dupa caz, avize de mediu, acorduri si autorizatii/autorizatii integrate demediu, în conditiile legii.

(2)În derulareaprocedurilor de reglementare pentru proiecte sau activitati care pot aveaefecte semnificative asupra teritoriului altor state, autoritatile competentepentru protectia mediului respecta prevederile conventiilor internationale lacare România este parte.

(1). Autoritățile competente pentruprotecția mediului, cu excepția Gărzii Naționale de Mediu și a structurilorsubordonate acesteia, conduc procedura de reglementare și emit, după caz, actede reglementare, în condițiile legii.

(2). Înderularea procedurilor de reglementare pentru proiecte sau activități care potavea efecte semnificative asupra teritoriului altor state, autoritățilecompetente pentru protecția mediului au obligația să respecte prevederileconvențiilor internaționale la care România este parte.

(1)Solicitarea si obtinerea avizului de mediupentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în caretitularii de activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeazasa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritarde actiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în altesituatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si în caz dedizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitatii,conform legii.

(5)Procedura de solicitare siemitere a avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu se adoptaprin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectiamediului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezenteiordonante de urgenta.

Art. 11. – (1)Solicitarea si obtinerea acordului de mediusunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea oriextinderea activitatilor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare,care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

(1). Solicitarea și obținerea acordului de mediu suntobligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extindereaactivităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

(2). Pentruobținerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot aveaimpact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarealor, sunt supuse, la decizia autorității competente pentru protecția mediului,evaluării impactului asupra mediului.

(4)Acordulde mediu se emite în paralel cu celelalte acte de reglementare emise deautoritatile competente, potrivit legii.

*Continuaţi de lectură de mai jos:

*Continue reading below:

Art. 12. – (1). Desfășurarea activitățilorexistente precum și începerea activităților noi cu posibil impact semnificativasupra mediului se realizează numai în baza autorizației/autorizației integratede mediu.

(5)Autoritateacompetenta pentru protectia mediului negociaza cu titularul activitatiiprogramul pentru conformare, pe baza concluziilor si recomandarilor bilantuluide mediu.

(1)Autorizatia/autorizatiaintegrata de mediu se emite dupa obtinerea celorlalte avize, acorduri,autorizatii, dupa caz, ale autoritatilor competente, potrivit legii.

Art. 15. – (1)Autoritatea competenta pentru protectiamediului emite, revizuieste si actualizeaza, dupa caz, actele de reglementare.

(1)Autoritatile competente pentru protectia mediului, cu exceptia GarziiNationale de Mediu si a structurilor subordonate acesteia, emit, revizuiesc siactualizeaza, dupa caz, actele de reglementare.
(la data 09-iul-2006 Art. 15, alin. (1) din capitolul II modificat de Art.I, punctul 16. din Legea 265/2006 )

(2)Actele de reglementare se emit numai dacaplanurile si programele, proiectele, respectiv programele pentru conformareprivind activitatile existente prevad prevenirea, reducerea, eliminarea saucompensarea, dupa caz, a consecintelor negative asupra mediului, în raport cuprevederile aplicabile din normele tehnice si reglementarile în vigoare.

(3)Titularii activitatilor care fac obiectulprocedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului auobligatia de a respecta termenele stabilite de autoritatea competenta deprotectia mediului în derularea acestor proceduri.

(4)Nerespectarea termenelor stabilite deautoritatea competenta de protectia mediului în derularea procedurii dereglementare conduce la încetarea acestei proceduri, solicitarea actului dereglementare fiind anulata.

(1). Autoritatea competentă pentru protecția mediului emitesau revizuiește, după caz, actele de reglementare.

Art. 16. – (1)Avizul demediu pentru planuri si programe are aceeasi perioada de valabilitate ca siplanul sau programul pentru care a fost emis, cu exceptia cazului în careintervin modificari ale respectivului plan sau program, conform legislatieispecifice.

(2)Avizul demediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este valabil pâna la îndeplinireascopului pentru care a fost emis, cu exceptia cazului în care intervinmodificari ale conditiilor în care a fost emis.

(3)Acordul demediu este valabil pe toata perioada punerii în aplicare a proiectului. Acordulde mediu îsi pierde valabilitatea daca lucrarile de investitii pentru care afost emis nu încep în termen de 2 ani de la data emiterii, cu exceptiaproiectelor cu finantare externa pentru care acordul de mediu îsi pastreazavalabilitatea pe toata perioada desfasurarii acestora, pâna la finalizareainvestitiei.

(4)Autorizatia demediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu este valabila 10ani.

(5)Prin exceptiede la prevederile alin. (4), autorizatiile de mediu si autorizatiile integratede mediu emise cu program pentru conformare, respectiv cu plan de actiuni suntvalabile pe toata perioada derularii programului/planului.

(6)Perioada devalabilitate a autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu nu poate depasiultimul termen scadent al programului pentru conformare, respectiv al planuluide actiuni, cu aplicarea prevederilor alin. (4) si (5).

(2)Autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediusunt valabile 10 ani.

(4). În cazul în care intervinelemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau semodifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentădecide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin.(2) lit. a), menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuiriiacestora, informând titularul cu privire la această decizie.

(5). Pâna la adoptarea unei deciziide către autoritatea competentă, în sensul prevăzut la alin. (4), este interzisădesfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului oriprogramului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Art. 17. – (1)Avizul de mediupentru stabilirea obligatiilor de mediu, acordul de mediu sî autorizatia demediu se revizuiesc daca apar elemente noi cu impact asupra mediului,necunoscute la data emiterii. în acest caz se poate cere si refacerea evaluariiimpactului asupra mediului si/sau a bilantului de mediu.

(1)În situatia în care se decide revizuirea actelor de reglementare,autoritatea competenta poate solicita refacerea raportului privind impactulasupra mediului sau a bilantului de mediu, dupa caz.
(la data 03-dec-2008 Art. 17, alin. (1) din capitolul II modificat de Art.I, punctul 11. din Ordonantaurgenta 164/2008 )

(1). În situația în care se deciderevizuirea actelor de reglementare, autoritatea competentă poate solicitarefacerea raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediuluisau a bilanțului de mediu, după caz.

(3)Acordul de mediu siautorizatia/autorizatia integrata de mediu se suspenda de catre autoritateacompetenta pentru protectia mediului care a emis actul de reglementare, pentrunerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentruconformare/planurilor de actiuni, dupa o notificare prealabila prin care sepoate acorda un termen de cel mult 30 de zile pentru îndeplinirea obligatiilor.Suspendarea se mentine pâna la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.Pe perioada suspendarii, desfasurarea proiectului sau activitatii esteinterzisa.

(3). Acordul de mediu, autorizațiade mediu și autorizația integrată de mediu se suspendă de catre autoritateaemitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificareprealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinireaobligațiilor. Suspendarea se mentine până la eliminarea cauzelor, dar nu maimult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea proiectului sau aactivității este interzisă.

Art. 18. – Litigiilegenerate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor dereglementare se soluționează de instanțele de contencios administrativcompetente.

Acordul de mediu si autorizatia/autorizatiaintegrata de mediu pentru activitatile miniere care utilizeaza substantepericuloase în procesul de prelucrare si concentrare, pentru capacitati deproductie mai mari de 5 milioane tone/an si/sau daca suprafata pe care sedesfasoara activitatea este mai mare de 1.000 ha, se promoveaza prin hotarâre aGuvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectiamediului.

Art. 20. – (1). Autoritatea competentă pentru protecția mediului,împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale,după caz, asigură informarea, participarea publicului la deciziile privindactivități specifice și accesul la justiție, în conformitate cu prevederileConvenției privind accesul la informație, participarea publicului la luareadeciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

(2).Informarea publicului în cadrul procedurilor dereglementare pentru planuri, programe proiecte și activități se realizeazăconform legislației specifice în vigoare.

(3)Consultarea publicului este obligatorie în cazulprocedurilor de emitere a actelor de reglementare. Procedura de participare apublicului la luarea deciziei este stabilita prin acte normative specifice.

(3). Consultarea publiculuieste obligatorie în cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare,potrivit legislației în vigoare. Procedura de participare a publicului laluarea deciziei este stabilită prin acte normative specifice.

(5). Accesul la justiție al publicului se realizează potrivit reglementarilorlegale în vigoare.

(6)Organizatiileneguvernamentale care promoveaza protectia mediului au drept la actiuneinjustitie în probleme de mediu.

(6). Organizațiileneguvernamentale care promovează protecția mediului au drept la acțiune înjustiție în probleme de mediu, având calitate procesuală activă în litigiilecare au ca obiect protecția mediului.

(1)Persoanefizice sau juridice independente de titularul planului, programului,proiectului sau al activitatii si atestate de autoritatea competenta pentruprotectia mediului, potrivit legii, realizeaza:

a)evaluarea de mediu;

b)evaluarea impactului asupra mediului;

c)bilantul de mediu;

d)raportul de amplasament;

________

*) – art. 21 alin. (1) lit. d)care intra în vigoare la 1 ianuarie 2007 – (vezi art. 104);

e)raportul de securitate.

________

*) – art. 21 alin. (1) lit. e)care intra în vigoare la 1 ianuarie 2007 – (vezi art. 104);

(2)Procedura deatestare a persoanelor fizice si juridice se stabileste prin ordin alconducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului în termende 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3)Cheltuielilepentru elaborarea evaluarii de mediu, evaluarii impactului asupra mediului,bilantului de mediu, raportului de amplasament si raportului de securitate suntsuportate de titularul planului, programului, proiectului sau al activitatii.

(4)Raspundereapentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competentepentru protectia mediului si a publicului revine titularului planului,programului, proiectului sau al activitatii, iar raspunderea pentrucorectitudinea lucrarilor prevazute la alin. (1) revine autorului acestora.

Art.55. – (1). Protecția apelor de suprafață și subterane și a ecosistemelor acvatice areca obiect menținerea și îmbunătățirea calității și productivității biologiceale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului,sănătății umane și bunurilor materiale.

Art. 57

Autorizatia de gospodarire aapelor pentru activitatile supuse legislatiei din domeniul prevenirii sicontrolului integrat al poluarii se emite în conformitate cu prevederile legaledin acest domeniu si se include în autorizatia integrata de mediu.

Art. 58. – Persoanelefizice și juridice au următoarele obligații:

·     sănu deverseze în apele de suprafață, subterane și maritime ape uzate, fecaloidmenajere, substanțe petroliere, substanțe prioritare/prioritar periculoase;

·a)elaboreaza politica nationala si coordoneazaactiunile la nivel national, regional si local privind protectia atmosferei,schimbarile climatice, precum si pentru protectia populatiei fata de nivelurilede expunere la zgomotul ambiental ce poate avea efecte negative asuprasanatatii umane, în conformitate cu politicile europene si internationalespecifice;

a)(2)Gestionareadurabila si unitara a resursei disponibile de credite de emisii de gaze cuefect de sera se realizeaza prin structuri special constituite, în cadrulAdministratiei Fondului pentru mediu.

Detinatorii, cu orice titlu, de terenurisunt obligati sa întretina perdelele si aliniamentele de protectie, spatiileverzi, parcurile, gardurile vii pentru îmbunatatirea capacitatii de regenerarea atmosferei, protectia fonica si eoliana.

Art. 65. – Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuriadecvate de gospodarire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului,este obligatorie pentru toti detinatorii, cu titlu sau fara titlu.

Protecția solului, a subsolului și a ecosistemelorterestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare șiamenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toți deținătorii, cu oricetitlu.

Art. 66. – (2). Autoritatea publicăcentrală pentru protecția mediului, cu consultarea celorlalte autoritățipublice centrale competente, stabilește sistemul de monitorizare a calitățiimediului geologic în scopul evaluării stării actuale și a tendințelor deevoluție a acesteia.

Art. 67. – Controlulrespectării reglementărilor legale privind protecția, conservarea, amenajarea șifolosirea judicioasă a solului, a subsolului și a ecosistemelor terestre seorganizează și se exercită de autoritățile competente pentru protecțiamediului, precum și, după caz, de alte autorități ale administrației publicecompetente, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 68. – Deținătoriide terenuri, cu orice titlu, precum și orice persoană fizică sau juridică caredesfășoara o activitate pe un teren, fără a avea un titlu juridic, auurmatoarele obligatii:

a)   săprevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calității mediuluigeologic;

Art. 70.- Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrațieipublice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice auurmătoarele obligații:

·     săinformeze publicul asupra riscurilor generate de funcționarea sau existențaobiectivelor cu risc pentru sănătatea populației și mediu;

Art. 75. – Autoritatea publică centralăpentru protecția mediului areurmătoarele atribuții și răspunderi:

·

·      creează sistemul de informare propriu și stabileștecondițiile și termenii care permit accesul liber la informațiile privind mediulși participarea publicului la luareadeciziilor privind mediul;

·      pune la dispozitiepublicului date privind starea mediului, programele și politica de protecție amediului;t)se consulta periodic cu reprezentantiiorganizatiilor neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civilepentru stabilirea strategiei protectiei mediului;

·      se consultă cel puțin o dată pe ancu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și cu alți reprezentanți aisocietății civile pentru stabilirea strategiei protecției mediului;

·        propune,în situații speciale constatate pe baza datelor obținute din supraveghereamediului, declararea prin hotarâre a Guvernului de zone de risc înalt depoluare în anumite regiuni ale țării și elaborează, împreună cu alte autoritățipublice centrale și locale, programe speciale pentru înlăturarea risculuisurvenit în aceste zone, care se aprobă prin hotarâre a Guvernului. După eliminareafactorilor de risc înalt de poluare, pe baza noilor date rezultate dinsupravegherea evoluției stării mediului, zona respectivă este declaratăreintrată în normalitate;

z1)plateste,în conditiile legii, contributii obligatorii sau voluntare la organizatiileconstituite în baza tratatelor si conventiilor internationale la care Româniaeste parte, prin Ministerul Mediului si Padurilor, în limita bugetului aprobat.
(la data16-oct-2012 Art. 75, litera Z. din capitolul XIV, sectiunea 1 completat de Art.III, punctul 8. din Ordonanta urgenta58/2012 )

(1)AgentiaNationala pentru Protectia Mediului, institutie publica cu personalitatejuridica, finantata integral de la bugetul de stat, este organul despecialitate pentru implementarea politicilor si legislatiei în domeniulprotectiei mediului, în subordinea autoritatii publice centrale pentruprotectia mediului.

·i)organizeazaservicii specializate pentru protectia mediului si colaboreaza, în acest scop,cu autoritatile pentru protectia mediului.

Art. 94. – (1).Protecția mediului constituie o obligație a tuturor persoanelor fizice șijuridice, în care scop:

·

·      suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlăturăurmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare produceriiprejudiciului, potrivit principiului «poluatorul plătește»;

a)r)asigura luareamasurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, înspecial a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare side navigatie;

(2)Persoanele fizice saujuridice care prospecteaza, exploreaza sau exploateaza resursele subsolului auurmatoarele obligatii:(2). Persoanele fizice sau juridice care prospectează, explorează oriexploatează resursele solului și subsolului au următoarele obligații:

·      să efectueze remedierea zonelor în care solul, subsolulși ecosistemele terestre au fost afectate;

b)sa anunteautoritatile pentru protectia mediului sau pe cele competente, potrivit legii,despre orice situatii accidentale care pun în pericol mediul si sa actionezepentru refacerea acestuia.

·     să anunțe autoritățile pentru protecția mediului sau, după caz, celelalteautorități competente, potrivit legii, despre orice situații accidentale carepun în pericol mediul și să acționeze pentru refacerea acestuia.

Art. 95. – (1). Răspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracterobiectiv, independent de culpă. În cazul pluralității autorilor, răspundereaeste solidară.

(2). Înmod excepțional, răspunderea poate fi și subiectivă pentru prejudiciile cauzatespeciilor protejate și habitatelor naturale, conform reglementărilor specifice.

Sancțiuni

Art. 96. – (1)Constituiecontraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 6500 lei (RON) la 7000 lei(RON) pentru persoane fizice, si de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON)pentru persoane juridice, încalcarea urmatoarelor prevederi legale:(1). Constituiecontravenții și se sancționează cu amendă încălcarea urmatoarelor prevederilegale:

·      obligațiilepersoanelor juridice de a identifica și preveni riscurile pe care substanțeleși preparatele periculoase le pot prezenta asupra sănătății populației șimediului și de a anunța iminența producerii unor descărcări neprevăzute sauaccidentale autorității competente pentru protecția mediului și de apărarecivilă;

1.

·      obligațiaproprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de apreveni, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calității mediuluigeologic;

2.

17.obligatiaobtinerii acordurilor aferente ariei naturale protejate;

18.obligatiade a nu distruge sau degrada panourile informative si indicatoare,constructiile, împrejmuirile, barierele, placile, stâlpii, semnele de marcajsau orice alte amenajari de teritoriul ariilor naturale protejate, dininventarul ariilor naturale protejate;

19.obligatiade a aprinde si folosi focul deschis doar în vetrele special amenajate sisemnalizate în acest scop de catre administratorii sau custozii ariilornaturale protejate;

20.obligatiade a nu abandona deseuri pe teritoriul ariilor naturale protejate si de a leevacua de pe suprafata ariei naturale protejate sau de a le depozita doar înlocuri special amenajate si semnalizate pentru colectare daca exista;

·      obligația persoanelor fizice de a nudeversa în apele de suprafață sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;

27.cultivarea fara autorizare a plantelor superioaremodificate genetic.
(la data 09-iul-2006 Art. 96,alin. (1) din capitolul XV completat de Art. I, punctul 45. din Legea 265/2006 )

(2)Constituiecontraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10000 lei (RON) la 15000 lei(RON) pentru persoane fizice, si de la 35000 lei (RON) la 40000 lei (RON),pentru persoane juridice, încalcarea urmatoarelor prevederi legale:1.obligatia persoanelorjuridice de solicitare si obtinere a actelor de reglementare conformprevederilor legale, precum si a acordului de import/export si a autorizatiilorprivind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale;

1.2.obligatiaefectuarii bilantului de mediu, în procedura de obtinere a autorizatiei demediu si, respectiv, a efectuarii raportului de amplasament în procedura deobtinere a autorizatiei integrate de mediu, conform deciziei autoritatiicompetente pentru protectia mediului;

·      obligațiaautorităților administrației publice locale de a informa publicul privindriscurile generate de funcționarea sau existența obiectivelor cu risc pentrumediu și sănătatea populației;9.obligatiileautoritatilor administratiei publice locale de a avea servicii specializatepentru protectia mediului si de a colabora în acest scop cu autoritatile pentruprotectia mediului;

·      obligațiileautorităților administrației publice locale de a respecta prevederile dinplanurile de urbanism cu privire la amplasarea obiectivelor industriale, acăilor și mijloacelor de transport, a rețelelor de canalizare, a stațiilorde epurare, a depozitelor de deșeuri menajere, stradale și industriale, și aaltor obiective, fără a prejudicia ambientul, spațiile de odihnă, tratament șirecreere, starea de sănătate și de confort a populației;

·      obligațiilepersoanelor fizice și juridice de a furniza și/sau utiliza informații corectepentru elaborarea evaluarilor de mediu, evaluarilor impactului asupra mediului,a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de amplasament;

6.17.obligatiapersoanelor fizice si juridice de a nu cultiva sau testa, dupa caz, plantelesuperioare modificate genetic, la o distanta mai mica de 15 km fata de limitaariilor naturale protejate;

22.obligatiilepersoanelor fizice si juridice de a efectua evaluarea impactului asupramediului la proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al uneiarii naturale protejate, si de avansare a solutiilor tehnice de mentinere a zonelorde habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de ocrotire aorganismelor vegetale si animale, inclusiv a celor migratoare, cu respectareaalternativei si a conditiilor impuse prin actul de reglementare, precum simonitorizarea proprie pâna la îndeplinirea acestora;

27.obligatiilepersoanelor fizice si juridice care prospecteaza, exploreaza sau exploateazaresursele naturale de a remedia zonele în care solul, subsolul si ecosistemeleterestre au fost afectate;

·     obligațiile persoanelor fizice șijuridice, care prospectează, explorează sau exploatează resursele naturale, dea remedia zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fostafectate;

32.obligatiapersoanelor fizice si juridice sa nu spele obiecte, produse, ambalaje,materiale care pot produce poluarea apelor de suprafata;

33.obligatiapersoanelor fizice si juridice sa nu deverseze în apele de suprafata sausubterane ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere sau periculoase,ape care contin substante periculoase;

·     obligația persoanelor juridice de anu deversa în apele de suprafață sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;

·      obligațiapersoanelor fizice și juridice de a nu introduce în apele de suprafata și înzonele umede substante explozive, tensiune electrica, narcotice sau altesubstante periculoase,

·      obligația titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecțiamediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor dereglementare sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat labaza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;

·      9.obligatiilepersoanelor fizice si juridice de a realiza în totalitate si la termen masurileimpuse de persoanele împuternicite cu verificarea, inspectia si controlul îndomeniul protectiei mediului;obligațiile persoanelor fizice și juridice de a suportacostul pentru repararea unui prejudiciu și de a înlătura urmările produse deacesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivitprincipiului «poluatorul plateste».

obligația persoanelor fizice și juridice să nu deverseze în apele de suprafață sau subterane ape uzate, substante petroliere sau periculoase, ape care conțin substanțe periculoase.

(4)Amenzile aplicate în temeiulunei legi, ordonante de urgenta, ordonante sau hotarâri ale Guvernului dindomeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor se fac 100% venit labugetul de stat, din care o cota de 25%, aferenta fondului de stimulare apersonalului, se vireaza de catre unitatile Trezoreriei Statului în contulautoritatii din care face parte agentul constatator, pe baza situatiilorfinanciare lunare întocmite si prezentate de catre autoritatile competentepentru protectia mediului, în termen de cinci zile lucratoare de la primireaacestora, si este evidentiata într-un cont distinct care se gestioneaza înregim extrabugetar.

(1)Constatareacontraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 96 se realizeaza decomisari si persoane împuternicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu,Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cadre de politie,jandarmi si personalul Ministerului Apararii Nationale, împuternicit îndomeniile sale de activitate, conform atributiilor stabilite prin lege.

a)(2)Constatareacontraventiilor prevazute la art. 96 se realizeaza si de personalulstructurilor de administrare si custozii ariilor naturale protejate, numai peteritoriul ariei naturale protejate administrate.

Art. 98. – (1)Constituie infractiuni si sepedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda penala de la 55000lei (RON) la 60000 lei (RON), urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa punaîn pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:(1). Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoareasau cu amendă penală următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună înpericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

·      poluarea accidentală datorită nesupravegherii executăriilucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și detratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sauautorizației/autorizației integrate de mediu.

·      poluarea prin evacuarea, cu știință, în apă, în atmosferăsau pe sol a unor deșeuri sau substanțe periculoase;

·      poducerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune înpericol grav sănătatea umană;

prezentarea, în lucrările privind evaluarea de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, a bilanțului de mediu sau a raportului de amplasament a unor concluzii și informații false;

(4).Constituieinfracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, următoarele fapte:

·      provocarea, cu știință, de poluare prin evacuarea sauscufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare,a unor substanțe sau deșeuri periculoase.

(5). În situația în care infracțiunile pedepsiteconform alin. (4) au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unuinumar mare de persoane, au avut vreuna dintre urmările prevăzute în art. 182din Codul penal ori au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa esteînchisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar în cazul încare s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importanteeconomiei naționale, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani șiinterzicerea unor drepturi.

(6). Tentativa se pedepsește.

Art. 99. – (1). Constatareași cercetarea infracțiunilor se fac din oficiu de către organele de urmărirepenală, conform competențelor legale.

(2). Descoperireași stabilirea, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, de cătrecomisarii Gărzii Naționale de Mediu, Comisiei Naționale pentru ControlulActivităților Nucleare, jandarmi și personalul împuternicit din cadrulMinisterului Apărării Naționale, a săvârșirii oricareia dintre infracțiunileprevăzute la art. 98, se aduce de îndata la cunoștința organului de urmărire penalăcompetent potrivit legii de procedura penală.

255079_212244322149720_4550696_n

 FROM :

Maria Olteanu

https://www.facebook.com/notes/maria-olteanu/gazele-de-sist-si-prevederile-din-legea-privind-protectia-mediului-de-ce-acordur/734333819912769

Roumanie je t aime par youan

Nedi Gavriliu

DoNiel Vrabioiu

Advertisements
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: